Översiktsplan 2040 - Munkedals kommun

Illustration över olika delar i en kommun, som byggnader, natur, transportmedel, vatten och vindkraft med mera

En översiktplan, ofta kallad ÖP, redovisar hur kommunens mark- och vattenområden bör användas i framtiden och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. Nu är arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP 2040, igång i Munkedals kommun. Det omfattande arbetet genomförs i dialog med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klart år 2025.

Dialogen med barn och unga kommer få ett ökat fokus i arbetet, utifrån att Barnkonventionen blivit lag från och med januari 2020. Under åren 2023 och 2024 planeras olika utställningar där alla som vill även kan lämna in synpunkter på hur översiktsplanen utformas.

 

Den här sidan kommer att fyllas på med information efterhand som arbetet med ÖP2040 utvecklas.

Nyheter

Senast ändrad: