Munkedals kommunvapen

Dingle 1:87

Hela detaljplaneprocessen

Kommunen har tagit emot en begäran om planbesked av fastighetsägaren som fått positivt tillstånd av Byggnadsnämnden. Planområdet gäller fastigheten Dingle 1:87 och del av Dingle 1:84.


Syftet med planarbetet är att pröva förutsättningarna för utbyggnation av befintlig byggnad. Planförslaget har varit ute på samråd under perioden 2018-10-23 till och med 2018-11-13. Berörda sakägare har under samrådstiden haft möjlighet att komma med synpunkter på planförslaget. Inkomna synpunkter har sammanställts i en samrådsredogörelse, daterad 2018-11-27.


Reviderat planförslag ställs ut för granskning under perioden 2018-12-10 till och med 2019-01-04. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett granskningsutlåtande, daterat 2019-01-07.


Samhällsbyggnadsnämnden godkände granskningsutlåtandet och antog detaljplanen, 2019-01-21 § 11. Beslutet att anta detaljplanen vann laga kraft 2019-02-12.


Handlingar