Munkedals kommunvapen

Möe 1:2, del av

Detaljplanen vann laga kraft 2009-04-07.

 

Ändring av detaljplan för del av Möe 1:2 

Kommunen valde under våren 2018 att ta fram ett förslag på ändring av detaljplanen med syftet att öka flexibiliteten i planen.

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 § 118, att anta ändring av detaljplan för del av Möe 1:2. Länsstyrelsen beslutade 2018-12-13 att inte överpröva kommunens beslut och vid överklagandetidens utgång har ingen överklagan inlämnats till kommunen.

 Ändringen av detaljplanen har vunnit laga kraft 2018-12-27.