Munkedals kommunvapen

Torreby Övre Fjällberg

Detaljplaneförslaget har tagits fram av exploatören och
konsulter. Syftet har varit att möjliggöra för tre nya tomter på del av fastigheten Torreby 3:154.

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-10-18 § 87 att anta
upprättade handlingar gällande detaljplan för Övre Fjällberg, del av Torreby 3:154, daterade 2018-09-19 och länsstyrelsen beslutade 2018-11-06 att inte överpröva kommunens beslut.

 

Vid överklagandetidens utgång har ingen överklagan inlämnats till kommunen. 

Detaljplanen har vunnit laga kraft 2019-01-02.