Eget dricksvatten

Du som bor utanför tätorterna i Munkedals kommun har ofta grundvatten som vattenkälla. Läs mer om grundvatten

 

Grundvatten är det vatten som finns i marken där porerna i jorden och sprickorna i berggrunden är helt vattenfyllda. Grundvatten bildas genom att nederbörd infiltrerar. Nivån varierar mellan olika platser och årstider samt även mellan olika år. I södra Sverige är grundvattennivåerna generellt som högst under tidig vår.


Är du orolig för kvaliteten på vattnet i din brunn kan du provta ditt vatten hos ett ackrediterat laboratorium. Du hittar en länk till en lista på laboratorierna under Relaterad information.

Registrera din brunn och få ett bättre skydd

Nu öppnas möjligheten för dig som brunnsägare att bättre skydda din brunn genom registrering i Brunnsarkivet. Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Vinsterna med att brunnen är registrerad är flera. Andra som vill borra efter vatten eller värme/energi i området har möjlighet att ta hänsyn till din brunn. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Och kanske framför allt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.


Registreringen av din brunn sker genom att fylla i ett enkelt e-formulär på SGU:s (Sveriges Geologiska Undersöknings) webbplats.

 

Om vattnet i din brunn sinar

En enskild brunn (grävd eller borrad) är förlagd i ett vattenförande geologiskt lager. Både grävda och borrade brunnar här på Bohuskusten är anlagda i små grundvattenmagasin, som är särskilt känsliga för nederbördsvariationer speciellt under sommarhalvåret. Brunnar är känsliga för att grundvattenytan höjs och sänks naturligt. Det innebär att vattentillgången kan bli dålig under torra perioder. Även vattnets kvalitet kan förändras när nivåerna förändras.

Om vattnet tar slut

När du har egen vattenförsörjning är det oftast du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför bör du skaffa dig kunskap om din vattenförsörjning så att du kan ställa rätt krav om du behöver göra åtgärder, till exempel om du behöver göra en ny brunn eller installera vattenfilter.

 

Erfarenheter från andra kommuner visar att det sällan är möjligt att fylla på vatten i en sinad brunn. Det har visat sig att vattnet som fylls på istället letar sig ner i grundvattensystemet.

Åtgärder du kan behöva göra

Inträffar det ofta att vattnet från din vattenbrunn tar slut så kan det vara så att du behöver anlägga en ny brunn. Innan du gör det är det några saker du behöver ha kontroll på. Du behöver till exempel ta redan på:

  • vilka förutsättningar som finns på din fastighet för att hitta vatten av bra kvalitet
  • var din enskilda avloppsanläggning finns
  • om du har en borrad brunn för bergvärme
  • hur nära det är till jordbruksmark och gödselupplag

 

Funderar du på att koppla in din fastighet på det kommunala vattennätet? Kontakta då Västvatten för att höra om vilka möjligheter som finns för din fastighet.

Är du i akut behov av dricksvatten?

Vid akut brist får du som fastighetsägare kontakta någon annan brunnsägare till exempel en granne och be om lov att hämta vatten i dunk hos denne.

 

Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.