Kommunens kvalitet i korthet

Vad är KKIK?

Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) är ett nationellt nätverk som pågått sedan 2006 och i dagsläget omfattar cirka 260 kommuner. Dessa utmanar sig själva genom att årligen ta fram och jämföra resultat med varandra för att utveckla kvaliteten på tjänsterna. Det utvecklas succesivt och idag kan vi med belägg påstå att de nyckeltal som utvecklats och används är stabila och i allra högsta grad relevanta, även i kristider.


Men KKiK är mer än en samling relevanta nyckeltal. Det är också en arena för att och utveckla och vässa styrningen och ledningen i kommunen. Det grundläggande syftet har sedan starten varit att ta fram ett kunskapsmaterial som stärker de förtroendevalda att styra mot mål och resultat och i dialogen med medborgarna.


Det finns således ett politiskt ägarskap och det är kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i områdena och underliggande nyckeltal.


Följande vägledande principer definierar KKiK:


 • KKiK har ett politiskt ägarskap och utgår från KFs perspektiv med styrning och medborgardialog i fokus
 • KKiK utvecklas i samarbete mellan SKR, RKA och medlemmarna
 • Nyckeltalens antal ska vara begränsat
 • Nyckeltalen ska spegla kvalitet, ekonomi och beröra såväl välfärdsuppdraget som utvecklingen av lokalsamhället
 • Nyckeltalen ska vara jämförbara
 • Nyckeltal som kommunen inte kan, eller i ringa utsträckning kan påverka, ska helst inte användas.

Kommunens kvalitet är indelade i tre mätområden

 • Barn och unga
 • Stöd och Omsorg
 • Samhälle och miljö

Sammantaget är 36 mått framtagna som värderar kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgarens delaktighet.


Måtten är framtagna genom projektet öppna jämförelser, egen rapportering, externa undersökningar, Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket med mera.


Hur kan du använda rapporten?

I rapporten kan du ta del av just din kommuns resultat för nyckeltalen inom KKiK under de fyra senaste åren.


Resultaten redovisas i den kolumn som avser det år de släpptes. Saknas siffror för 2020 beror det troligen på at det inte finns nationell statistik för året, alternativt har din kommun inte rapporterat in.


För varje resultat finns en färgmarkering; grön, gul eller röd, som visar din kommuns värde relativt landets andra kommuner. Är färgen grön tillhör kommunen de 25 procent av kommunerna med bäst resultat, gul motsvarar de 50 procent i mitten och följaktligen står röd för de 25 procent av kommunerna som har minst fördelaktigt resultat.


Den text som följer respektive tabell ger en översiktlig, beskrivande analys av resultaten för nyckeltalen på en nationell nivå.


Fördjupning

För att fördjupa analysen behöver du går in i Kolada (www.kolada.se), jämföraren välj ÖJ och KKIK, där kan du se skillnader mellan kön, jämföra din kommun med liknande kommuner och mycket, mycket mer!


Kommunens kvalitet är indelade i tre mätområden:

 • Barn och unga
 • Stöd och Omsorg
 • Samhälle och miljö

Sammantaget är 36 mått framtagna som värderar kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgarens delaktighet.


Måtten är framtagna genom projektet öppna jämförelser, egen rapportering, externa undersökningar, Statistiska Centralbyrån (SCB), Skolverket med mera.


Årligen kommer dessa mått mätas av kommunen för att kunna jämföra oss över tid och med andra.


Deltagande kommuner inom KKiK rapporterar in sina resultat i databasen Kolada. I Koladas verktyg Jämföraren tar du fram din kommuns resultat samtidigt kan du göra olika jämförelser där urval och vyer är färdiga.


På Kolada.se finns många nyckeltal och sammanställningar. Även kommunens kvalitet i korthet redovisas där.

Resultat för Munkedals kommun

KKIK 2020 Munkedal Pdf, 257.7 kB.

 

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson