Kommunens kvalitet i korthet 2014

Foto på en pojke med glasögon som sitter vid en skolbänk och skriver.

2014 års resultat som vi kan vara stolta över

Målmedvetet utvecklingsarbete inom hemtjänsten har gett gott resultat

Värdegrundsarbete har fortsatt under 2014, samtliga enheter inom vård och omsorg har utbildade värdegrundsledare som tillsammans med sina arbetskamrater arbetar med att förbättra arbetssätt, förhållningssätt och bemötande. På så sätt förbättras också kvaliteten och ökar möjligheten till ett värdigt liv. Resultatet från den nationella brukarundersökningen ”vad tycker de äldre om äldreomsorgen” visade att brukare som har insatser från hemtjänsten har stort förtroende för personalen och anser att de blir mycket väl bemötta. Detta fina resultat tillsammans med kommunens satsningar på kompetensutveckling, matlagning i hemmet och välfärdsteknologi har bidragit till att Munkedals hemtjänst fått SPF:s utmärkelse ”Sveriges seniorvänligaste kommun” år 2013.


Framåt krävs fokusering att förbättra resultaten inom de särskilda boendena. Höga kostnader för en plats och nöjdheten i den nationella brukarundersökningen är låg jämfört med andra kommuner.


En ny äldreomsorgsplan är beslutad som visar kommunens ambitioner med uppsatta inriktningsmål och konkreta aktiviteter för äldreomsorgen. Planen kommer vara ett instrument för att styra, förändra och förbättra kommunens äldreomsorg undre att antal år framåt.

Förbättrade resultat inom skolan

Efter flera års med sjunkande resultat inom skolan så har trenden vänt de två senaste åren. Detta syns i mätningen för elever årskurs 6 i de nationella proven. Från 2012 då andelen var på 74 % därefter en succesivt ökning till 92 %. Munkedal ligger nu i genomsnitt med andra kommuner i jämförelsen. Även trenden har vänt gällande det genomsnittliga meritvärdet som förbättrats från år 2012 (189) till 208 år 2014.


En av förklaringarna är arbetet med systematisk kvalitetsförbättring där man arbetar med den röda tråden i barn/elevers lärande. Läsåret 2013/2014 har man fokuserat på att förbättra undervisningen i matematik och språk. En matematikplan och språkplan är färdig med inbyggda kontrollstationer. Arbetet med kontrollstationer är avsedda att tidigt fånga upp barn i behov av stöd för att positivt gynna läs och skrivutveckling och främja goda resultat i språk och matematik.


Rapporten i sin helhet hittar du under Relaterad information.

Senast ändrad: 2020-10-07

Sidansvarig: Maria Strömberg