Kommunens kvalitet i korthet 2018

Foto på sex personer som sitter runt ett bord och fikar. En sitter i rullstol. Flera är äldre och två är personal med vårdarbetskläder på sig.

För tolfte året i rad har Kommunens kvalitet i korthet (KKiK) genomförts. Ta del av resultatsammanställning för 2018 inom Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK).


Under 2018 deltog drygt 260 kommuner i undersökningen, som mäter 36 olika faktorer för att värdera kommuners service, kvalitet, effektivitet och medborgarens delaktighet inom olika områden. Under 2017-2018 har en översyn gjorts av måtten.

Från och med 2018 är KKiK indelade i tre mätområden:

  • Barn och unga
  • Stöd och Omsorg
  • Samhälle och miljö.

Ambitionen är att genom dem
dela in KKiK i mätområden som lätt låter sig kommuniceras
och som tydligt beskriver KKiKs innehåll.


Resultat är en förutsättning för att styra och leda en
verksamhet. Såväl förtroendevalda, ledande tjänstemän och medarbetare behöver sin specifika information för att kunna utföra sina uppdrag. Resultat är således en förutsättning för den politiska styrningen och för professionens styrning.

Munkedals kommuns resultat

Under 2018 har Munkedals kommuns resultat förbättrats över tid men även jämfört med kommuner i nätverket.


Inom mätområdet barn och unga har 94 % erbjudits plats inom förskoleverksamheten har fått plats på önskat placeringsdatum. 87,4 % av eleverna i ÅK 9 känner sig trygga i skolan.

inom dessa två mått ligger Munkedal bland de 25 % bästa jämfört med andra kommuner som är med i mätningen.


Inom mätområdet Stöd och omsorg har andelen brukare i Munkedal som är ganska/mycket nöjda med sin hemtjänst 97 % och inom det särskilda boende 87% inom dessa två mått ligger Munkedal bland de 25 % bästa jämfört med andra kommuner som är med i mätningen.

 

Inom mätområdet Samhälle och miljö har Munkedal förbättrat resultatet av andel personbilar och lätta lastbilar som uppfyller miljöbilskrav enligt förordning till 54,5 % och även är bland de 25 % bästa jämfört med andra kommuner.


Förbättringsområden


Inom skolan finns det resultat som förbättrats men ligger ändå bland de 25 % sämsta kommunerna är bland annat är det 61% av eleverna i ÅK 3 som deltagit i alla delprov och som klarat alla delprov i ämnesprovet skvenska läsår 2017/2018. Oroväckande är resultatet att bara 28 % gymnasieelever tar examen inom 4 år i våra komunala gymnaiseskolor inkl. IM där medelvärdet är 65 %.


Kvalitetsaspekten inom kommunens boenden, dels inom LSS grupp och serviceboende 72 % samt särskilda boenden 46 % är kvalitetsaspekten låg i Munkedal. Dessa mått fångar vilket utbud som finns på kommunens boende utifrån ett antal delnyckeltal.


Kostnaden för individ och familjeomsorgen är 6 114 kr/invånare som ligger väldigt högt och bland de 25 % sämsta i jämförelse med andra kommuner. Medelvärdet är 4 049 kr/inv, närmare 24 miljoner mer än jämförbara kommuner lägger Munkedal på denna verksamhet..

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson