Årsredovisning 2011

Sammanfattning

Munkedals kommun redovisar ett positivt resultat på 7,2 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 7,6 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 2,3 mnkr vilket väl uppfylls. Av dessa 7,2 mnkr är 0,2 mnkr realisationsvinst.

 

Den totala låneskulden uppgår till 205,2 mnkr i kommunen, vilket är 17,7 mnkr högre än föregående år. Investeringar har under året gjorts för 20,1 mnkr, vilket har varit självfinansierat, däremot har det varit likviditetsproblem i kassan som har gjort att låneskulden har ökat. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 352,2 mnkr en ökning på 18,4 mnkr från föregående år.

 

Soliditeten i kommunen uppgår till 34,9 procent, föregående år var den 34,2 procent så en liten förbättring. Räknas ansvarsförbindelsen med (intjänade pensioner innan 1997-12-31) uppgår soliditeten till - 15,3 procent, vilket är en försämring med 3,0 procentenheter. Förändringen beror på ändrade förhållande vid beräknande av pensionsskulden.

 

Fram till 2015 har kommunfullmäktige satt upp ett mål att soliditeten skall vara 35,0 procent, vilket kommunen nu närmar sig. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 27,6 procent vilket är något bättre än föregående års soliditet på 26,8 procent.

 

Pensionsskulden är 246,3 mnkr per december 2011.

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

 

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

Sammanfattning nyckeltal


2011

2010

Skattesats, kr

22,76

22,76

Årets resultat, mkr

7,2

19,0

Investeringsvolym, mkr

20,1

27,3

Låneskuld, mkr

205

188

Soliditet, %

34,9

34,2


Nyckeltal kommunkoncernen


2011

2010

Årets resultat, mkr       

7,6

20,3

Låneskuld, mkr

352,2

333,8

Soliditet, %

27,6

26,8