Årsredovisning 2016

Sammanfattning

Munkedals kommun redovisar ett positvit resultat på 39,6 mnkr, och ett kommunkoncernresultat på 37,7 mnkr. Budgeterat resultat för Munkedals kommun var 11,4 mnkr vilket ger en positiv budgetavvikelse på 28,2 mnkr.

 

Den totala låneskulden uppgår till 217,2 mnkr i kommunen. Investeringar har under året gjorts för 20,9 mnkr, största investeringen under året var om- och tillbyggnad av en kommunal förskolor. Inom kommunkoncernen uppgår låneskulden till 485,0 mnkr en ökning på 71,7 mnkr från föregående år.

 

Soliditeten i kommunen uppgår till 35,9 %, vilket är en förbättring mot föregående år då den var 34,7 %. Räknas ansvarsförbindelsen (intjänade pensioner innan 1997-12-31) med uppgår soliditeten till +0,9 %. Det är första gången någonsin som den är positiv. I kommunkoncernen uppgår soliditeten till 26,7 % vilket är på samma nivå som föregående år. Totala pensionsåtagande inklusive ansvarsförbindelsen är 234,7 mnkr per 31 december 2016.

Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

 

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.

 

Sammanfattning nyckeltal


2015

2016

Skattesats, kr

22,68

23,63

Årets resultat, mkr

0,2

39,6

Investeringsvolym, mkr

41,4

20,9

Låneskuld, mkr

217,2

217,2

Soliditet, %

34,7

35,9


Nyckeltal kommunkoncernen


2015

2016

Årets resultat, mkr

3,3

37,7

Låneskuld, mkr

425,2

485,0

Soliditet, %

26,8

26,7