Årsredovisning 2021

Sammanfattning

Året 2021 sammanfattas med ett bra resultat och en måluppfyllelse som fortsatt pekar i positiv riktning.


Årets resultat och nettokostnadsutveckling

Årets resultat för 2021 uppgår till 34,8 mnkr vilket är betydligt över det budgeterade resultatet på 14,3 mnkr. Årets resultat i relation till skatter och generella statsbidrag är 4,7 procent vilket är över resultatmålet för året på 2,0 procent.


Det senaste året har ökningen av nettokostnader varit högre än ökning av skatteintäkter och generella statsbidrag. Däremot är den genomsnittliga ökningen av nettokostnader de senaste tre åren, 3,9 procent, lägre än motsvarande ökning av skatte- och bidragsintäkter som uppgår till 4,9 procent.


Soliditet

Det positiva resultatet medför att kommunens soliditet förbättras med två procentenheter till 55 procent. Inklusive alla pensionsåtaganden är kommunens soliditet 27 procent.

 

Årets investeringar

Investeringsvolymen under året, inklusive exploateringsverksamheten, uppgår till 81,8 mnkr vilket är i nivå med föregående år men under budgeterad nivå. Investeringstakten de senaste tre åren ligger på 72,9 mnkr per år.

 

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen är god. De finansiella målen för god ekonomisk hushållning är uppfyllda och de fyra inriktningsmålen är delvis uppfyllda och bedöms även ha en positiv trend. Pandemins restriktioner har minskat möjligheten att uppfylla en del av verksamhetsmålen.


Årsredovisningens syfte

Munkedals kommuns årsredovisning vänder sig både till kommunens förtroendevalda och externa intressenter. Den produceras av kommunstyrelsens ekonomienhet för kommunstyrelsen som är ansvarig för produkten.

 

Årsredovisningen ska redogöra för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut. Genom antagande av årsredovisningen ger Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen ansvarsfrihet för året som gått.Nyckeltal i kommunen


2020

2021

Skattesats, %

23,63

23,63

Årets resultat, mkr

29

35

Investeringsvolym, mkr

79

82

Låneskuld, mkr

105

105

Soliditet, %

53

55


Nyckeltal kommunkoncernen


2020

2021

Årets resultat, mkr

30

37

Låneskuld, mkr

525

530

Soliditet, %

33

34