Budget

Budget, mål- och resursplan

I kommunallagen anges att för den kommunala verksamheten ska det finnas mål och riktlinjer som är av betydelse för god ekonomisk hushållning. Målen och riktlinjerna ska omfatta såväl ekonomi som verksamhet. Munkedals kommun har definierat termen "god ekonomisk hushållning" som att varje generation ska bära kostnaden för den service som den konsumerar. I god ekonomisk hushållning inryms också kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt.


Budgeten, dvs mål-och resursplanen (MRP) är ett av de viktigaste verktygen för styrning och ledning i Munkedals kommun. I MRP ingår sammanfattning av:


  • Omvärldsanalys
  • Kommunfullmäktiges politiska inriktiningsmål (långsiktiga över planeringsperioden), både finansiella och för verksamheten.
  • Planeringsförutsättningar (finansiella politiska resultatmål för budgetåret, befolkningantaganden, tidsplan för budgetprocessen)
  • Utdebitering
  • Investeringplan
  • Ekonomiska budgetramar för nämnderna
  • Nämndernas politiska verksamhetsmål /verksamhetsplaner
  • Konsekvenser av mål och de ekonomiska ramarna

Process

Kommunfullmäktige fastställer senast i juni månad Mål- och resursplan (MRP), inom vilken verksamheten ska bedrivas och alla kostnader ska täckas. Budgeten är alltid överordnad målen.


Kommunfullmäktige fastställer utdebitering, budgetanslag för respektive nämnd samt investeringsbudget.


Nämnderna ansvarar för att verksamheten finansieras inom de ekonomiska ramarna och bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt.