Munkedals kommunvapen

Budget 2017

Starkt rosa rosor med regndroppar på kronbladen.

Mål och Resursplan 2016-2019,
Budget 2017

Kommunala utdebiteringen
Den kommunala utdebiteringen uppgår till 23,63 kronor för år 2017.


Kommunfullmäktige beslutade 2017-03-01 §18 kommunens mål och resursplan för 2016-2019, budget 2017. De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån Kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål är antagna och gäller för perioden 2017-2019. Hela kommunens budgethandling hittar du under Relaterad information.


De finansiella och verksamhetens långsiktiga mål:

Finansiella inriktningsmål 2017-2019

Verksamhetens inriktningsmål för 2017-2019

Nämndernas ekonomiska ramar

Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar, prisökning och kapitalkostnader. Avsättningen för detta är 17,5 mnkr som fördelas ut till nämnderna under året.

Obalanser i verksamheterna

Kommunen visade på en obalans gentemot budget i delårsboksluten 2016. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra kommunstyrelsen att presentera ett åtgärdsförslag för att få budgetbalans. Totalt beslutades 10,85 mnkr i åtgärder helårseffekt år 2018. För 2017 ska 9,95 mnkr få effekt.

Kommunstyrelsen ram

Kommunstyrelsen har fått en ökad ram år 2017 jämfört med år 2016 med 10,8 mnkr utöver de centralt avsatta pris -och löneuppräkningssumman. Främsta utökning av ram är till individ och familjeomsorgen på 6 mnkr, samt till lokaler Dingle 5,4 mnkr. En annan satsning var att utöka ramen för
kostenheten för att öka lunchpriset med 2 kr/portion inom skolan.

Byggnadsnämndens ram

Byggnadsnämnden ram för år 2016-2017 är oförändrad. Endast kompensation för löneökningar och prisökning.

Lönenämnden​s ram

Lönenämnden har en minskad ram på 0,160 mnkr (1% av totala budgeten), varav Munkedals del är 0,053 mnkr. kompensation för pris och löneökning kompenseras.

Smånämndernas ram

Övriga nämnder har oförändrad ram för åren 2017. Endast kompensation för prisökningar.