Verksamhetens inriktningsmål 2017-2018

Under hösten 2016 har arbete pågått av översyn av verksamhetens mål. Majoriteten har inkommit med förslag på justering av inriktningsmål.

 

Utifrån översynen sker en revidering inför 2017-2019 från att vara nio till att bli sju.

 

Två mål tas bort, nummer åtta (Attraktiv arbetsgivare) och nummer nio (Styrdokument). Två mål formuleras om, nummer ett (Barnkonventionen) och nummer två (Milöaspekter). De formuleras om utifrån folkhälsoplanen samt antagandet av nya miljömål antagna av KF 2016-06-08 §38.

 

Det innebär att resultatmålen kommer att påverkas och gå från trettinio till trettioen resultatmål under 2017.

 

  1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
  2. Implementera de 4 övergripande miljömål med detaljerade mål i verksamheten antagna av kommunfullmäktige 2016-06-08 §38
  3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och framåt.
  4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov.
  5. Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling
  6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.
  7. Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjudas idrott -fritids -och kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet.

Verksamhetens resultatmål

Resultatmål

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram resultatmål för två år med utgångspunkt av de de ekonomiska ramarna. Revidering har skett av resultatmålen i budget 2017 utifrån inriktningsmålen.

 

Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara.

 

31 resultatmål med indikatorer har tagits fram för budget 2017.

Verksamhetsmål

Under hösten arbetar verksamheten med att bryta ner nämndens resultatmål till sina verksamhetsmål, och därefter till aktiviteter på enhetsnivå.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson