Budget 2019

Starkt rosa rosor med regndroppar på kronbladen.

Mål och Resursplan, Budget 2019

Kommunala utdebiteringen

Inför budget 2019 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad, det vill säga 23,63 kronor.

 

Kommunfullmäktige beslutade 2018-11-29 §90,92

kommunens mål och resursplan för budgetåret 2019 med plan 2020-2021.

 

De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål och gäller för perioden 2017-2019. Hela kommunens budgethandling hittar du under Relaterad information.

 

De finansiella och verksamhetens långsiktiga mål:

Finansiella inriktningsmål 2017-2019

Verksamhetens inriktningsmål för 2017-2019

Mål för verksamheten

Nämnderna har butit ned samtliga kommunfullmäktiges åtta inriktningsmål och föreslår 29 verksamhetsmål med indikatorer för det kommande året.


Till varje mål kopplas ett antal indikatorer. Under
hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner.

Nämndernas ekonomiska ramar

Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar och kapitalkostnader. Nämnderna kompenseras när lönerevisionen är klar och investeringarna aktiverade.

 

Inför 2019 ökar skatter och bidrag med 33 miljoner kronor, i och med att Munkedals invånare ökat med 190 invånare till 10 450, vilket innebär en förstärkning av budgeten. Även en förbättrad prognos av kostnadsutjämningen genererar förstärkning i budgeten. Centrala avsättningar har gjorts för

löneökningar, volymförändringar och finansiella poster samt att nämnderna fått utökade ekonomiska ramar med totalt 12,5 miljoner kronor utöver avsättning av löneökningar.

Resursfördelning

Modellen innebär att kommunfullmäktige fördelar medel till nämnd utifrån förändringar i demografin. Modellen tillämpas inom områdena äldreomsorg och stora delar inom barn och utbildning såsom förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola och gymnasium. Modellen utgår från befolkningsprognoser, nyttjandegrad och prislappar för varje ålderskategori.

Stora investeringar

Inför budget 2019 plan 2020-2021 planeras stora investeringar. Främst beror den stora investeringsvolymen på ny- och ombyggnation av skolor i kommunen samt ett nytt äldreboende.

 

Investeringsplanen visar på 132,1 miljoner kronor för år 2019, 245 miljoner kronor år 2020, och 103,3 miljoner kronor år 2021.

 

Dessa stora investeringar innebär att kommunen kommer att behöva nyupplåning under investeringsperioden på cirka 377 miljoner kronor. 

 

Investeringarna kommer att innebära ökade driftkostnader. Cirka 21 miljoner kronor måste omprioriteras/effektiviseras i verksamheten för att kunna finansiera denna satsning under budgetåren 2020-2021.

 

I framtida budgetarbetet måste även hänsyn tas hur man finansierar utökade platser inom äldreomsorgen som kräver utökning av personal. 

Obalanser i verksamheterna

Kommunstyrelsen visar på en obalans gentemot budget i delårsboksluten augusti 2018 med 21,6 miljoner kronor. Kommunfullmäktige beslutade att uppdra kommunstyrelsen att presentera ett åtgärdsförslag för att få budgetbalans.

Nämndernas driftramar

Nämnderna får en utökad ram på totalt 12,5 miljoner kronor, för främst volymförändringar i demografi äldreomsorg/skola, ny politisk organisation, kulturskola samt utökning till individ och familjeomsorgen för att ge en rimlig ekonomisk förutsättning till budgetbalans 2019.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson