Finansiella inriktningsmål 2016-2019

God ekonomisk hushållning

Utgångspunkten är de antagna riktlinjerna för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv. Där anges bland annat de finansiella inriktningsmålen (långsiktiga) som gäller över mandatperioden.

 

Enligt kommunallagen ska kommuner i samband med budgeten ange finansiella mål för ekonomin som är av betydelse för god ekonomisk hushållning.

 

Målen ska följas upp i årsredovisningen och i delårsbokslut. Revisorerna ska skriftligen göra en bedömning om resultaten i årsboksluten och i delårsrapporterna och bedöma om de är förenliga med de beslutade finansiella målen.

 

Inför varje budgetår kommer i mål och resursplanen (MRP) att anges finansiella resultatmål (kortsiktiga) utifrån de finansiella inriktningsmålen.

 

Kommunfullmäktiges antagna finansiella inriktningsmål

Mnkr

År 2017-2019

Resultatmål


På lång sikt ska det genomsnittliga resultatet, i förhållande till skatteintäkter samt generella statsbidrag och utjämning, uppgå till 2 %

2%

Investeringsmål

 

Soliditeten ska förbättras


Investeringsmål


Självfinansieringsgrad av reinvesteringar 100 %

100 %

 


Kommunfullmäktiges antagna finansiella resultatmål

Mnkr

År 2019

 

Resultatmål


Årets resultat ska uppgå till 2 % av skatter intäkter och generellt statsbidrag, mnkr

13,2

Investeringsmål


Självfinansieringsgrad av reinvesteringar (%)

100 %

Soliditetsmål


Låneskulden ska över tid minska genom amortering. Utgångspunkt låneskuld per 2015-12-31 217,2 mnkr. Amortering (mnkr)

4,3 mnkr

Befolkningantagande


Befolkningsantagande

10 450

Beslutad skattesats, kr

23:63

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson