Munkedals kommunvapen

 Verksamhetens inriktningsmål 2017-2019

Under hösten 2016 har arbete pågått av översyn av verksamhetens mål. Majoriteten har inkommit med förslag på justering av inriktningsmål.

 

Utifrån översynen sker en revidering inför 2017-2019 från att vara nio till att bli åtta.

 

Två mål tas bort, nummer åtta (Attraktiv arbetsgivare) och nummer nio (Styrdokument). Två mål formuleras om, nummer ett (Barnkonventionen) och nummer två (Miljöaspekter). De formuleras om utifrån folkhälsoplanen samt antagandet av nya miljömål antagna av KF 2016-06-08 §38. Nummer åtta tillkommer ett nytt mål.

  

  1. Skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
  2. Implementera de fyra övergripande miljömål med detaljerade mål i verksamheten antagna av kommunfullmäktige 2016-06-08 §38.
  3. Grunden för ett livslångt lärande är att erbjuda en verksamhet med hög kvalitet både pedagogiskt och socialt från förskola och framåt.
  4. Kommunens invånare ska känna sig trygga i att de får det stöd som behövs, när det behövs och utifrån behov.
  5. Genom dialog och god beredskap möta företagare och andra aktörer för att skapa goda förutsättningar för näringslivets utveckling.
  6. Kommunen ska kännetecknas av hållbar utveckling genom att erbjuda bra boende och trygga boendemiljöer samt god infrastruktur.
  7. Genom god dialog med föreningslivet ska kommunens invånare erbjudas idrott-, fritids- och kulturaktiviteter av varierande karaktär och god kvalitet.
  8. Alla i arbetsför ålder ska bli anställningsbara.

Verksamhetens verksamhetsmål

Verksamhetsmål

Utifrån kommunfullmäktiges inriktningsmål tar nämnderna i god dialog med verksamhetsföreträdare fram verksamhetsmål för året med utgångspunkt av de de ekonomiska ramarna.

 

Dessa mål visar för förvaltningen vad som ska göras. Målen ska vara uppföljnings- och mätbara.

Verksamhetsplaner

Under hösten arbetar verksamheten med att bryta ner nämndens verksamhetsmål till verksamhetsplaner, och därefter till aktiviteter på enhetsnivå.