Munkedals kommunvapen

Budget 2020

Foto på starkt rosa rosor med regndroppar på kronbladen.

Mål och Resursplan 2020-2023
Budget 2020

Kommunala utdebiteringen

Kommunens skattesats antogs av kommunfullmäktige i juni månad. Inför budget 2020 beslutade kommunfullmäktige att den kommunala utdebiteringen ska vara oförändrad, det vill säga 23,63 kronor.


De finansiella resultatmålen är nedbrutna utifrån kommunfullmäktiges långsiktiga finansiella inriktningsmål och gäller för perioden 2020-2023. Hela kommunens budgethandling hittar du under Relaterad information.

Mål för verksamheten

Varje nämnd konkretiserar kommunfullmäktiges fyra inriktningsmål för planåren 2020-2023 i verksamhetsmål med tillhörande mått inför 2020. Under hösten kommer verksamheten bryta ner verksamhetsmålen till verksamhetsplaner.


Här finns målen för verksamheten

Mål för ekonomi

Kommunfullmäktige har angett de tre finansiella målen för budget 2020 och de uppdrag som åligger nämnderna utifrån de finansiella inriktningsmålen för planperiod 2020-2023.


Här finns målen för ekonomi

Nämndernas ekonomiska ramar

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 §132 kommunens mål och resursplan för budgetåret 2020 med plan 2021-2022.


Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar och kapitalkostnader. Nämnderna kompenseras när lönerevisionen är klar och investeringarna aktiverade.


Inför 2020 ökar skatter och bidrag med 19 miljoner kronor, i och med att Munkedals invånare ökat budgeteras 10 500 invånare, vilket innebär en förstärkning av budgeten. Centrala avsättningar har gjorts för löneökningar, volymförändringar och finansiella poster samt att nämnderna fått utökade ekonomiska ramar med totalt 8,7 miljoner kronor utöver avsättning av löneökningar. Utökningen är främst kompensation för volymförändringar inom demografi för äldreomsorg och skola.

Prioriterade utökningar i budget 2020

  • Barn och utbildning tillförs 3,0 miljoner kronor för att bekosta en fortsatt Hedekassatsning, till simundervisning samt till undervisning för elever med särskilda behov.
  • Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,0 miljoner kronor till underhåll av kommunens fastigheter.
  • Kultur och fritid tillförs 1,0 miljoner kronor till fritidsgårdssatsning i Svarteborg och Sörbygden.
  • Ovanstående utökningar finansieras genom en prövning av alla återbesättningar av tjänster vid personalomsättning, totalt 11,0 årsarbetare 6,0 miljoner kronor inom förvaltningarna.


Här finns respektive nämnds budget

Stora investeringar

Inför budget 2020 plan 2021-2022 planeras stora investeringar. Den totala investeringsvolymen för 2020 uppgår till 98,5 miljoner kronor, år 2021 138,0 miljoner kronor, år 2022 172,0 miljoner kronor.

De största investeringsutgifterna i budget 2020 är:

  • Renovering av Hällevadsholms skola
  • Nybyggnation av bollhall på Kungsmarksskolan
  • Påbörjande av projektering av skola 4–6 Kungsmarksområdet
  • Påbörja Kungsmarksskolans renovering
  • Renovering Hedekas skola
  • Underhåll Hedekas och Önnebacka förskola

Dessa stora investeringar innebär att kommunen kommer att behöva nyupplåning under investeringsperioden på cirka 321 miljoner kronor.


Investeringarna kommer att innebära ökade driftkostnader. För att finansiera de ökade driftkostnaderna måste det omprioriteras/effektiviseras i verksamheten.