Nämndernas budget 2020

Kommunfullmäktige beslutade 2019-11-25 §132 kommunens mål och resursplan för budgetåret 2020 med plan 2021-2022.


Alla nämnder kompenseras för beräknade löneökningar och kapitalkostnader. Nämnderna kompenseras när lönerevisionen är klar och investeringarna aktiverade.


Nämnderna har fått utökade ekonomiska ramar med totalt 8,7 miljoner kronor. Utökningen är främst kompensation för volymförändringar inom demografi för äldreomsorg och skola.


Central avsättning har gjorts för att kompensera nämnderna för kapitalkostnader och löneökningar.

Prioriterade utökningar i budget 2020

  • Barn och utbildning tillförs 3,0 miljoner kronor för att bekosta en fortsatt Hedekassatsning, till simundervisning samt till undervisning för elever med särskilda behov.
  • Samhällsbyggnadsnämnden tillförs 1,0 miljoner kronor till underhåll av kommunens fastigheter.
  • Kultur och fritid tillförs 1,0 miljoner kronor till fritidsgårdssatsning i Svarteborg och Sörbygden
  • Kommunstyrelsen ska avsätta 1,0 miljoner kronor till KS förfogandepost inom sin ekonomiska ram.


Ovanstående utökningar finansieras genom en prövning av alla återbesättningar av tjänster vid personalomsättning, totalt 11,0 årsarbetare 6,0 miljoner kronor inom förvaltningarna.


Mer information om respektive nämnd finns under relaterad information.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Anna Josefsson