Mångfald

Munkedals kommun har tagit fram en mångfaldspolicy som beskriver hur vi arbetar med frågeställningar kring diskriminering och mångfald.

 

Trakasserier och kränkningar är en form av maktmissbruk som vi aldrig kommer att acceptera på någon nivå i organisationen. Vi tror på ett aktivt handlande när det gäller att eliminera diskriminering.

 

Vår mångfaldspolicy ska tillse att alla, såväl anställda som konsulter, kunder och leverantörer, blir positivt bemötta i vår organisation genom att skapa normer som uppmuntrar till ett vänligt och respekterande klimat.

 

Diskriminering och mångfald är allas ansvar och det är av stor vikt att medarbetarna bidrar genom eget ansvar.

 

Att själv utsätta en kollega för diskriminering eller trakasserier är ett direkt brott mot vår policy vilket kan komma att få konsekvenser. Detsamma gäller om anställda medverkar eller uppmanar någon annan att diskriminera eller trakassera någon.

 

För att mångfaldspolicyn ska ha avsedd effekt börjar vi med att klargöra vad som menas med diskriminering och vilka diskrimineringsgrunder som finns.

Typer av diskriminering

Direkt och indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier samt instruktion att diskriminera är de sex uttryck som Diskrimineringslagen ger som definition av diskriminering.

 

De olika diskrimineringsgrunderna är: kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, funktionsnedsättning, ålder eller könsöverskridande identitet eller uttryck.

Direkt diskriminering

Direkt diskriminering innebär att enskild person inte ges samma behandling som övriga i en jämförbar situation. Som exempel kan nämnas att en rekryteringssituation med två helt jämförbara kandidater och valet faller på en av dessa endast på grund av att den är i en viss ålder. Detta är direkt diskriminering, vilket vi tar fullt avstånd ifrån.

Indirekt diskriminering

Indirekt diskriminering innebär att en enskild person inte ges samma möjligheter på grund av olika bestämmelser som framstått som neutrala, men som i praktiken speciellt visat sig missgynna de personer. Missgynnandet ska då ha samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Ett exempel på indirekt diskriminering är en föreskrift som beskriver att en medarbetare måste kunna skriva och tala felfri svenska, trots att arbetet inte i något avseende kräver den kompetensen.

Bristande tillgänglighet

Med bristande tillgänglighet avses att en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom att sådana åtgärder för tillgänglighet inte har vidtagits för att den personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna funktionsnedsättning.

Trakasserier

Med trakasserier menas att någon kränker någon annans värdighet. Exempel kan vara om en funktionshindrad blir utfrusen på sin arbetsplats. Ryktesspridning om en medarbetare kan också anses som trakasserier likväl som nedvärderande kommentarer.

Sexuella trakasserier

Med sexuella trakasserier menas också att en persons värdighet kränks men i detta fall genom trakasserier av sexuell art.

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion