Medborgardialog

Foto på åtta personer som vinkar in i kameran och är glada. De står i en lummig trädgård.

Beredningen för samhällsdialogs ledamöter, se namn längre ned på sidan.

Vad innebär medborgardialog i Munkedals kommun?

Medborgardialog är ett sätt att få fler medborgare engagerade i frågor som rör kommunens verksamhet och utveckling och att ta tillvara kompetens och kunskap i kommunen.


Beredningen för samhällsdialog i Munkedals kommun består av politiska representanter från varje parti. Beredningen väljs av kommunfullmäktige och arbetar för att utveckla former för medborgardialog.

 

Beredningen ska även på uppdrag av kommunfullmäktige kunna föra ut frågor för medborgardialog och förankring.

Finns det flera sätt att föra medborgardialog på?

En medborgardialog kan föras på olika sätt beroende på situation och möjlighet till inflytande i frågan. Ibland rör det sig om enkel kommunikation för att ge medborgarna kunskap i en fråga. I andra lägen kan det handla om att få in synpunkter, idéer och förslag.


Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tagit fram en modell i form av en delaktighetstrappa som beskriver olika tänkbara nivåer av medborgardialog och delaktighet.

Bild med text. På bilden står det Delaktighetstrappa. I olika trappsteg står det information, konsultation, dialog, inflytande och medbeslutande. Bildens upplägg kommer från SKL.

Hur skulle du vilja föra dialog med dina politiker?

  • På vilket eller vilka sätt skulle du vilja att dialogen mellan medborgare och politiker fördes?
  • Vilka frågor skulle du vilja lyfta och vid vilka tillfällen skulle du vilja vara med och ge dina synpunkter?


Skriv gärna ett mejl eller ett brev till oss politiker i beredningen så att vi får ta del av dina tankar. Kontaktuppgifter hittar du i kontaktrutan.

Ledamöter

I ordning som på fotot ovan, från vänster.


Karin Blomstrand (L)
Mathias Johansson (SD)
Mohammed Jaha (MP)
Yvonne Martinsson (S), vice ordförande
Linda Wighed (M), ordförande
Lars-Göran Sunesson (C)
Bjarne Fivelsdal (V)
Fredrik Olsson (KD)