Bakgrund

Inledning

I Munkedals kommun har vi all anledning att se ljust på framtiden. Vi har en kommun som ligger bra till på många sätt. Vi har också stora utmaningar framför oss som ska hanteras på bästa sätt. För att fortsätta att vara en attraktiv kommun är det viktigt att vårda och utveckla det vi har men givetvis också fundera över vad vi vill stå för i framtiden. Tillsammans med föreningar, näringsliv, organisationer och invånare ska vi ta ansvaret för hur vår kommun kommer att se ut i framtiden. Vision 2025 – ska ge en bild av hur vi önskar att Munkedals kommun utvecklas fram till år 2025 samt vilken väg vi ska gå för att kunna nå dit.

 

Ambitionen har varit formulera en vision som gäller för det geografiska området Munkedals kommun och ska tilltala många, lyfta fram det unika och vara "munkedalsk" på alla sätt.

Bakgrund

Kommunstyrelsen fattade 2007-10-10, § 184, beslut om att formulera en vision för Munkedals kommun. Visionen har 2025 som utgångspunkt och vara vägledande för det geografiska området Munkedals kommun.

 

Enligt Nationalencyklopedin betyder begreppet vision en framtida idealbild att sträva mot.

 

Att formulera en vision måste ses som en av hörnstenarna i det kommunala uppdraget. Vilken färdriktning ska kommunen ha i ett längre perspektiv? En vision måste dock brytas ner i konkreta handlingsplaner för att kunna användas i vardagen. Årligen skall det beslutas om mål och strategier för att nå visionen. För kommunens del kommer detta framför allt att göras genom budget- och styrkortsarbetet.

Omvärldsblick  

Munkedals kommun ligger strategiskt till rent geografiskt med god tillgänglighet till såväl en stor arbetsmarknad som service, kultur och fritid. Kommunen erbjuder ett attraktivt boende och här finns gott om industrimark nära E6. Munkedals kommun är en liten kommun där vi har nära till varandra, till föreningar, företagare, politiker och tjänstemän. I en liten kommun där "alla känner alla" upplever många att det är tryggt.

 

En svaghet är att kommunens värden inte alltid uppskattas på ett rättvist sätt. Att öka och göra kommunens attraktionskraft känd är en utmaning för alla oss invånare, föreningar, företag, politiker och tjänstemän.

 

Munkedals kommun är beroende av utvecklingen i Trestadsområdet och en större företagsnedläggning skulle utgöra ett hot för kommunen. Likaså skulle försämrade möjligheter för arbetspendling göra att människor inte kan bo i Munkedals kommun och arbeta någon annanstans.

 

Tillsammans måste vi försöka se så mycket som möjligt av de framtida utmaningarna som möjligheter! Hot kommer alltid att uppstå vare sig vi vill det eller inte. Vi måste välja att tro att alla, föreningsaktiva, politiker, företagare, tjänstemän m.fl. gör så gott de kan i sin vardag och i sitt arbete. Om vi som bor här kan tro på varandra så är och blir Munkedals kommun en bra plats att leva på.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal