Jobba inom samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen ansvarar för teknisk förvaltning av gator och byggnader, kommunal serviceverksamhet som lokalvård och måltid, liksom ärenden inom plan- och byggområdet. Ansvaret innebär att förvaltningen planerar, sköter och utvecklar den fysiska miljön i samhället, liksom att bidra till att våra invånare ska ha en god och säker livsmiljö att verka och må bra i. Förvaltningen består av 115 medarbetare.

 

Förvaltningen svarar för regelbunden samverkan med kommunalt hel- eller delägda företag som Munkedalsbostäder AB, Västvatten AB och Rambo AB, vid behov även med andra aktörer inom samhällsbyggnadsområdet. Förvaltningen svarar även för kontakter med miljöenheten inom ramen för samverkan mellan Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommun.

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen svarar för ledning, samordning och utveckling av förvaltningen, kommunikations-/informationsinsatser, liksom att leda olika typer av projekt. Förvaltningsledningen svarar också för den övergripande planeringen av förvaltningens civila beredskap.

Serviceavdelningen

Serviceavdelningens medarbetare arbetar inom två områden, lokalvårds- och måltidsverksamhet. Lokalvårdspersonalens insatser delas in i tre övergripande delar - regelbunden städning, periodisk städning och utökad städning. Måltidspersonalen tillagar och serverar drygt 900 000 måltider om året till matgäster inom förskolor, skolor, vård och omsorg i Munkedals kommun. Rena och hygieniska lokaler liksom näringsriktig kost och väl tillagade måltider, är en grundläggande förutsättning för att personal, brukar och elever ska trivas, orka och må bra.

Tekniska enheten

Tekniska enhetens medarbetare arbetar inom två områden, fastighets- och gata/parkverksamhet. Fastighetspersonalen ansvarar för drift och underhåll av kommunala byggnader samt projektledning av ny-, om- och tillbyggnationer. Gata/Park-personalen ansvarar för drift och underhåll av kommunala gator, trafikfrågor i allmänhet, skötsel av utemiljöer, skogar samt projektledning av ny-, om- och tillbyggnationer. Väl skötta byggnader, gator/gatubelysning, bad- och lekplatser men även övriga utomhusmiljöer, bidrar till att kommunen upplevs som attraktiv att bo och verka i, liksom till en ökad säkerhet och trygghet.

Plan-, bygg- och MEX-enheten

Plan-, Bygg och MEX-enhetens personal arbetar inom fem olika verksamhetsområden, planering (översiktlig och detaljplanering), bygglov, Kart/GIS, bostadsanpassning samt avtalsfrågor. Enheten svarar för kommunens tomtkö, tomtförsäljning samt upplåtelser av kommunal mark via arrende- eller andra upplåtelseavtal. Inom ramen för planeringen hanteras översikts- och detaljplanering, men också frågor som har med fastställande av adresser och uppdatering av nationellt lägenhetsregister. Inom ramen för bygglovshanteringen hanteras också kommunens tillsynsverksamhet inom ramen för Plan- och Bygglagen samt uppföljning av ex v obligatorisk ventilationskontroll (OVK) samt andra myndighetskrav. Enhetens personal svarar regelbundet för kommunens remissyttranden från Boverket men också från andra myndigheter. Att ge sökanden stöd och information men också att i vissa fall kunna bidra med råd är en naturlig del i arbetet, och där kunden kan vara såväl intern som extern (privatpersoner, företag eller andra organisationer).