Avgifter inom omsorg och hjälp

Allmänt om avgifter

Omsorgsavgiften består av olika delar, dels hemtjänstavgift i eget boende och på särskilda boenden. Denna avgift är inkomstrelaterad. Dels fasta avgifter som till exempel mat, hyra och resor.


Varje månad hämtas inkomstuppgifter från Pensionsmyndigheten där kommunen får uppgifter om exempelvis tilläggspension, garantipension, efterlevandepension samt bostadstillägg till pensionärer med mera.


När det gäller övriga inkomster som privata pensionsinkomster, pensioner från bland annat AMF, KPA eller liknande får vårdtagaren komplettera genom att en inkomstförfrågan skickas ut vid nytt biståndsbeslut. Dessutom går det ut en inkomstförfrågan till samtliga vårdtagare i början av varje år. Denna skall fyllas i av den som beslutet gäller för.

Detta för att få så aktuella inkomster som möjligt att räkna på och därmed en korrekt omsorgsavgift.

Underlag för beräkning

Den enskilde får tillgodoräkna sig ett så kallat förbehållsbelopp. Detta består av ett minimibelopp samt hyran. Minimibeloppet är ett schablonbelopp och är tänkt att täcka följande kostnader: livsmedel för alla måltider, kläder och skor, fritid, hygien, förbrukningsvaror, dagstidning, telefon, tv-avgift, möbler och husgeråd, hemförsäkring, hushållsel, resor, tandvård, öppen hälso- och sjukvård samt läkemedel.


Genom bestämmelsen, maxtaxa (läs nedan), som trädde i kraft den 1 juli 2002 garanteras samtliga som betalar avgift för äldre-och handikappomsorg en lagstadgad lägsta skälig levnadsnivå. Kommunen har dock ingen skyldighet att betala ut medel till en person för att han eller hon inte uppnår den i lagen angivna lägsta nivån för minimibeloppet.


Kommunen skall utreda om den enskilde har behov av ett högre minimibelopp och om avgiften måste sättas ned. Den enskilde måste dock själv lämna uppgifter till kommunen om sina individuella behov. Avgiften ändras om något förhållande som påverkar avgiftens storlek har ändrats. Den enskilde är skyldig att meddela förändringar som kan påverka avgifternas storlek eller förbehållsbeloppet.


Avgifterna ändras vid förändring av prisbasbeloppet.

När avgiften är uträknad får vårdtagaren ett avgiftsbeslut där de uppgifter som ligger till grund för avgiften finns med. Det är meningen att vårdtagaren skall kontrollera denna och meddela avgiftshandläggaren om något inte stämmer.

Den enskilde har rätt att överklaga individuella beslut med förvaltningsbesvär som rör:

 • Avgiftens storlek
 • Avgiftsändring
 • Beräkning av avgiftsunderlag
 • Beräkning av boendekostnad
 • Beräkning av minimibelopp

Maxtaxa

 • Beslutad av riksdagen den 14 november 2001
 • Reglerna om förbehållsbelopp, högkostnadsskydd och förvaltningsbesvär trädde i kraft  den 1 juli 2002
 • Reglerna om inkomstberäkning trädde i kraft 1 januari 2003.
 • Avgifterna ska inte användas som finansiering för verksamheten utan solidarisk finansiering med skattemedel

Omfattar vad kommunen får ta ut i avgift för:

 • Äldre- och handikappomsorg enligt socialtjänstlagen
 • Kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen
 • Dock inte insatser enligt Lagen om stöd och service (LSS)

I begreppet hemtjänst (i både ordinärt och särskilt boende) ingår:

 • Serviceuppgifter; praktisk hjälp med hemmets skötsel, t ex städning, tvätt och inköp.
 • Personlig omvårdnad; insatser som därutöver behövs för att tillgodose fysiska, psykiska och sociala behov, t ex hjälp att äta, dricka, på- och avklädning, förflyttning, personlig hygien, bryta isolering, känna trygghet i hemmet ,matdistribution samt trygghetslarm

OBS! Hemtjänstbegreppet gäller både i ordinärt och i särskilt boende. 

Högkostnadsskydd och förvaltningsbesvär

Högkostnadsskyddet för 2024 (maxtaxan) är fastställd till 2575 kr/månad.

Avgiftsutrymme för vård

Avgiftsutrymmet är den summa som blir kvar när man dragit förbehållsbeloppet (vilket består av minimibelopp samt boendekostnad) från nettoinkomsten.  

Avgiftsutrymmet används som underlag för vårdavgiften. Vårdavgiften utgör 100 procent av avgiftsutrymmet upp till 2575 kronor (taket för maxavgift för vård är 2575 kronor 2024).

I vårdavgiften ingår hemtjänst, trygghetslarm, hemsjukvårdsavgift.


Vårdavgiften kan aldrig (2024) bli högre än 2575 kronor/månad, även om avgiftsutrymmet är större.

Om ditt avgiftsutrymme är lägre än maxavgiften är det den lägre summan (ditt avgiftsutrymme) som blir vårdavgiften.

Exempel

Avgiftsutrymmet är 750 kronor, din personliga vårdavgift är 900 kronor. Då blir din avgift för vård 750 kronor.

Förvaltningsbesvär

Den enskilde har rätt att överklaga ett avgiftsbeslut om omsorgsavgiftens storlek, avgiftsändring och beräkning av avgiftsunderlag.

Så överklagar man i förvaltningsrätten:

Ange

 • vilket beslut du överklagar genom att ange nämnd/beslutsfattare eller paragraf i protokoll
 • varför du anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha

Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer.


Överklagandet ska adresseras till Förvaltningsrätten i Göteborg men skickas till:


Kommunstyrelsen
Munkedals kommun
455 80 Munkedal


För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna vara kommunen tillhanda inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet.