God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn som söker uppehållstillstånd ska snarast få en god man som träder i vårdnadshavares och förmyndares och vars uppgift blir att ansvara för barnets personliga förhållanden och sköta dess angelägenheter. För att räknas som ensamkommande, ska barnet antingen redan vid ankomsten till Sverige vara skiljt från sina föräldrar eller annan vuxen som anses trätt i deras ställe eller efter ankomsten men innan permanent uppehållstillstånd beviljats, ha skiljs från föräldrarna eller den andre vuxne.

 

Uppdraget innebär ytterst att tillförsäkra barnet en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, utan detta sköts av ett boende eller familjehem.

Om barnet senare får uppehållstillstånd ska som regel en särskilt förordnad vårdnadshavare utses. Godmanskapet är alltså en tillfällig lösning i avvaktan på beslut om uppehållstillstånd.

Gode mannens uppdrag

En god man för ensamkommande barn sätts i både förmyndares och vårdnadshavares ställe. Gode mannens uppgift är att i första hand se till att barnet får en trygg tillvaro under dess första tid i Sverige. En god man ersätter inte barnets föräldrar utan fungerar som en företrädare för barnet under tiden för godmanskapet. I uppdraget ingår inte att ansvara för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, vilket sköts av boendet.

 

Den gode mannens uppgifter består bland annat av att:

 

  • Ansöka om uppehållstillstånd och ha kontakt med det offentliga biträdet
  • Närvara vid utredningar hos Migrationsverket och socialnämnden
  • Besluta i fråga om skolgång och delta i utvecklingssamtal i skolan
  • Besluta i frågor rörande barnets boende
  • Företräda barnet inom hälso- och sjukvård
  • Representera barnet om det blir utsatt för brott eller begår brott
  • Förvalta barnets egendom
  • Genomgång av eventuellt avslag på ansökan om uppehållstillstånd och ta ställning till eventuell överklagan

 

Information från: God man för ensamkommande barn

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann