Vem kan få god man eller förvaltare

Vem kan få god man?

Föräldrabalken 11:4 säger: "Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller liknande förhållanden behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person ska rätten, om det behövs, besluta att anordna godmanskap för honom eller henne." (Med rätten avses här tingsrätten.)
Den person som får en god man kallas huvudman. Det kan finnas behov av god man när någon inte kan sköta sina angelägenheter eller när det finns risk att någon missbrukar ett förtroende. Det kan gälla till exempel dementa, psykiskt sjuka eller intellektuellt funktionshindrade. Den gode mannen handlar i stället för den som inte själv kan tillvarata sina intressen. Ett godmanskap förutsätter i de flesta fall samtycke.

Hur ansöker man om god man

Överförmyndarverksamheten prövar den föreslagne gode mannens lämplighet och yttrar sig till tingsrätten. Överförmyndarverksamheten kan också föreslå god man.

Kostar det något att ha god man?

En god man har enligt lag rätt att få ett arvode för uppdraget. Beslut om arvode får man en gång per år efter att årsräkningen är granskad. Den som är god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för nödvändiga utgifter för uppdragets fullgörande. Som regel är det din huvudman som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

 

När så är fallet, ombesörjer du själv utbetalningen av ditt nettoarvode. Med nettoarvode menas att du från det arvode överförmyndaren beslut om, drar av 30 procent skatt. Summan av den avdragna skatten och arbetsgivaravgiften (framgår av arvodesbeslutet) ska betalas in på huvudmannens skattekonto. Du ska också lämna in en förenklad skattedeklaration. För ytterligare information kontaktar du Skatteverket.

Vem kan få en förvaltare

En förvaltare ska utses i vissa fall när det inte är tillräckligt med en god man. Det kan vara när en person inte har någon insikt om sin svåra situation och riskerar att fara illa, vara till skada för sig själv eller att bli utnyttjad kan en förvaltare utses. En förvaltare utses om god man inte är tillräckligt. Förvaltarskap är tvingande.

Vem kan ansöka om förvaltare

Den hjälpbehövande, dennes närmaste släktingar eller om det finns god man förordnad är behöriga att ansöka om förvaltare. Personal inom sjukvården eller socialtjänsten kan anmäla behov av förvaltare till överförmyndaren. Ansökan skickas till tingsrätten som fattar beslut om anordnade av förvaltarskap.

Kostar det något att ha förvaltare?

En god man har enligt lag rätt att få ett arvode för uppdraget. Beslut om arvode får man en gång per år efter att årsräkningen är granskad. Den som är god man, förvaltare eller förmyndare har rätt till skäligt arvode för uppdraget och ersättningen för nödvändiga utgifter för uppdragets fullgörande. Som regel är det din huvudman som ska betala arvodet och kostnadsersättningen.

 

När så är fallet, ombesörjer du själv utbetalningen av ditt nettoarvode. Med nettoarvode menas att du från det arvode överförmyndaren beslut om, drar av 30 procent skatt. Summan av den avdragna skatten och arbetsgivaravgiften (framgår av arvodesbeslutet) ska betalas in på huvudmannens skattekonto. Du ska också lämna in en förenklad skattedeklaration. För ytterligare information kontaktar du Skatteverket.

 

Information från: vem kan få god man

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann