Privata utförare

Rutiner vid löneersättning för merkostnader vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro

Munkedals Kommun följer de rekommendationer som SKL har lämnat i cirkulär 2006:36. Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.


Den assistansberättigade väljer om den vill ansöka om ekonomiskt stöd från kommunen. För att underlätta den praktiska hanteringen kan assistansberättigade genom fullmakt uppdra åt någon annan till exempel anställd hos assistansanordnaren att ansöka om ekonomiskt stöd till kommunen. Denna fullmakt kommer att gälla så länge avtal finns mellan assistansanordnaren och den assistansberättigade eller tills fullmakten återkallas.


Ansökning om ersättning ska ske löpande vid varje ordinarie assistents sjukdomstillfälle. Det kommer att behövas information om den sökande och intyg som styrker merkostnaden som uppstått under sjukdomstillfället samt merkostnadens storlek. Den assistansberättigade eller ombud måste då skicka in en del obligatoriska uppgifter för att ärendet ska kunna handläggas. Fullmakten ska sändas in i samband med första ansökan om sjuklöneersättning för ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.

Kommunens ansvar

Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att bistå med vikarie eller ge ekonomiskt stöd vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro som inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.

Bakgrund

I Sveriges kommuner och Landsting SKL cirkulär 2006:39 lämnas rekommendationer för att underlätta handläggning och bedömning för personlig assistents sjukfrånvaro då den assistansberättigade har valt annan assistansanordnare än kommunen som till exempel kooperativ, företag eller egen arbetsgivare.

Vad är merkostnader?

Vid ansökning om ekonomiskt stöd vid merkostnader vid personlig assistents sjukfrånvaro ingår: Sjuklön, semesterersättning, övriga kostnader som är reglerade eller föranledda av avtal och sociala avgifter. Som merkostnad räknas ej: särskild sjukförsäkringsavgift, administrationskostnader, ränta eller utbildningskostnader.

Fullmakt

Den assistansberättigade kan överlåta till assistansanordnaren att ansöka om merkostnader hos kommunen på grund av praktiska skäl men då ska en fullmakt upprättas. Fullmakten gäller så länge avtalet mellan den assistansberättigade och assistansanordnare gäller eller tills den återkallas.

Ansökan

Den assistansberättigade eller dennes ombud måste ansöka om insatsen hos kommunen. Begäran om tillhandahållande av personlig assistans eller ekonomiskt stöd för skäliga kostnader för personlig assistans skall göras löpande månadsvis vid varje ordinarie personlig assistents sjukdomstillfälle.

 

Ansökan skickas till kommunens LSS-handläggare, se kontaktruta.


Om den assistansberättigade har valt att överlåta ansökningen till assistansanordnaren ska fullmakt bifogas tillsammans med första ansökningen om löneersättning vid ordinarie personlig assistents sjukfrånvaro.


Begäran om utbetalning handläggs som en ansökan enligt 9 § 2 LSS, det vill säga som ett förvaltningsrättsligt ärende. Kommunen kommer därefter alltid fatta beslut om insatsen enligt 9 § 2 LSS. Om den enskilde inte är nöjd med beslutet kan beslutet överklagas i allmän förvaltningsdomstol.

Obligatoriska uppgifter som ska lämnas in i samband med ansökningen

Kommunen behöver få in en ansökan med kompletta uppgifter och underlag som styrker att merkostnader har uppstått för att kunna behandla ärendet.

Uppgifter om sökande:

 1. Den sökandes (den assistansberättigades) namn, personnummer och kontaktuppgifter.
 2. Eventuellt namn och kontaktuppgifter för ombudet (fullmakt lämnas första gången ansökan görs).
 3. Uppgifter till vilket konto ersättningen ska utbetalas.
 4. Uppgifter om referensnummer/organisationsnummer hos assistansanordnaren.
 5. Underskrift av den assistansberättigade eller ombud.

Uppgifter som styrker/visar att merkostnad har uppstått

 1. Uppgifter om den som varit sjuk.
 2. Kopia på sjukfrånvaroanmälan och / eller kopia av inlämnad tidrapport till Försäkringskassan. Denna ska vara underskriven av den assistent som varit sjuk samt av den assistansberättigade / ombud. I sjukfrånvaroanmälan ska datum och arbetstid framgå samt karensdag.
 3. Tidrapport för perioden / månaden-ordinarie personlig assistent-uppgifter om vikarie.
 4. Den assistansberättigade/ombud måste intyga om att vikarie har varit tillsatt under de timmar som ordinarie assistent varit sjuk. Om ingen vikarie har satts in har ingen merkostnad uppstått.
 5. Den ordinarie assistentens lönespecifikation ska lämnas för att kommunen ska kunna kontrollera att tidigare utbetalda ersättningar är korrekta i förhållande till lagstiftningen.
 6. Uppgift på storlek på utbetald semesterersättning under sjuklöneperioden.
 7. Uppgift om storlek på utbetalda sociala avgifter, avtalsbundna kostnader, försäkringar.
 8. Angivande av vilket kollektivavtal (eller i förekommande fall annat avtal mellan arbetsgivare och arbetstagare) som arbetsgivaren är bunden till.

Karensdag

Ersättning utgår inte för karensdag eftersom den dagen inte räknas som merkostnad. Assistansanordnaren erhåller assistansersättning från Försäkringskassan under sjuklöneperioden motsvarande den tid som den ordinarie assistenten skulle ha arbetat.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann