Tolk

Hörsel, Syn, Tolk

Hörsel- och Synverksamheten ger stöd och behandling till personer med bestående hörselnedsättning, dövhet, dövblindhet, måttlig till svår synnedsättning eller blindhet.  

 

De ger också stöd till patientens närstående. 

 

Tolkservice riktar sig till personer som är döva, dövblinda eller hörselskadade. Taltjänst vänder sig till personer med funktionsnedsättning som rör röst, tal eller språk. 

 

Tolkverksamheten vänder sig också till dem som kommer i kontakt med personer med funktionsnedsättning.

 

Teckenspråkstolk - Dövblindtolk

En teckenspråkstolk tolkar på teckenspråk och talad svenska mellan hörande och döva. En dövblindtolk tolkar för en person som har en kombinerad syn- och hörselnedsättning. Tolkningen kan då se ut på olika sätt, beroende på hur personen hör eller ser.

 

Beställ teckenspråks- och dövblindtolk

 

Skrivtolk - TSS-tolk

En skrivtolk tolkar genom att skriva vad som sägs till en person med en hörselskada eller dövhet, som sen själv pratar och har svenska som sitt språk. I TSS-tolkning, tecken som stöd, lånar man tecken från teckenspråket och använder det som stöd för läppavläsning. Till skillnad från teckenspråk följer TSS-tolken den svensk grammatiken.  

 

Beställ skrivtolk

 

Tolk från Taltjänst

En taltjänsttolk tolkar för personer som har ett otydligt tal, svårigheter att hitta ord eller läs-och skrivsvårigheter.

 

Beställ tolk från Taltjänst

 

Beredskapstolk

Behöver du tolk i en akut situation eller vid olycksfall när tolkbeställningen är stängd, finns beredskapstolkar. Gäller endast teckenspråkiga tolkanvändare.

 

Telefon: 020-220 700

 

Beredskapstolken får endast användas vid akut behov av tolk, som vid till exempel olycksfall eller akut uppkommen situation.

 

Tolk till och från annat språk än svenska

Tolk invandring och integration

 

Text och länkar hämtade från:

http://www.vgregion.se/f/habilitering-och-halsa/tolk/