Lex Sarah

Allvarliga missförhållande

Allvarliga missförhållande i Lex Sarah är övergrepp och brister i omsorgerna som utgör ett hot mot en enskilds liv, hälsa eller säkerhet. Det finns exempel på olika typer av övergrepp. Fysiska kan vara slag, nypningar och hårda tag. Psykiska kan vara hot, bestraffningar, trakasserier, skrämsel och kränkningar. Ekonomiska kan vara stöld av pengar eller ägodelar, utpressning och förskingring samt  sexuella övergrepp. Brister i omsorgerna kan röra personlig hygien, mathållning, tand- och munhygien och brister i den tillsyn som den enskilde får. Återkommande brister i omsorgerna som beror på bristande arbetsrutiner, kan sammantaget utgöra allvarliga missförhållanden även om bristerna var för sig inte kan anses vara det.

Anmälningsskyldiga

De som är anställda, uppdragstagare, praktikanter eller motsvarande, deltagare i arbetsmarknadspolitiska åtgärder eller organiserade frivilligarbetande som är verksamma inom omsorgerna på uppdrag av kommun är skyldiga att anmäla allvarliga missförhållanden.

Polisanmälan

Misshandel, förskingring och stöld faller under allmänt åtal och polisanmälan görs alltid av arbetsgivaren (omsorgsnämnden).

Anmälan

Enhetschef rådgör med förvaltningschefen. Eventuellt kompletterande utredning görs av enhetschefen. Enhetschefen ansvarar för anmälan till Socialstyrelsen enligt de anvisningar som gäller. Enhetschef skickar för information anmälan till omsorgsnämnden.

Arbetsgivarens åtgärder

Arbetsgivaren kan aldrig acceptera att missförhållanden eller övergrepp förekommer inom vård och omsorg. Beroende på vad som inträffat är arbetsgivaren skyldig att vidtaga åtgärder. En åtgärd kan vara att den anställde varnas eller omplaceras till annat arbete. I vissa fall kan händelsen leda till uppsägning eller avsked.


Socialstyrelsen har i allmänna råd definierat vad som menas med övergrepp, allvarliga missförhållanden samt personskada. (SOSFS) 2008:10 om tillämpning av 14 kap. 2 § SoL.

Handlingsplan

Övergrepp

Fysiskt våld t ex slag, nyp, hårda tag, fasthållning Psykiska övergrepp t ex hot, trakasserier, skrämsel, kränkningar.
Försummelser t ex medvetet felaktig medicinering, otillräcklig föda, bristande hygien. Ekonomiska oegentligheter t ex stöld av pengar eller ägodelar, utpressning, förskingring. Sexuella övergrepp

Fysiskt våld

Inom socialtjänstens verksamhetsområden skall våld inte tillgripas om det inte finns en uppenbar risk att andra personer eller personal löper risk att bli skadad, s k nödvärn. Det kan i sådana situationer bli nödvändigt att skydda personer och egendom. De åtgärder som man måste vidtaga måste dock stå i relation till den fara som uppkommer. Om skyddet övergår till övervåld är detta uppenbart oförsvarligt.

Psykiskt våld

Grundläggande för socialtjänstens arbete är att människor måste mötas med värme och respekt i dialog och samarbete. Kränkning är ett exempel på psykiskt övergrepp. Vad som är kränkande kan man ha olika uppfattningar om eftersom det upplevs väldigt olika från person till person. Kränkande beteende kan vara att:

  • tala över huvudet på vårdtagare/besökare
  • tala om vårdtagare/besökare som tredje person trots att denna är närvarande
  • skämta nedsättande om honom/henne
  • använda olika typer av bestraffningar i uppfostrande syfte

Försummelser

Den vanligaste försummelsen är likgiltigheten som ofta draperar sig i termer av respekt för den enskildes integritet.
En vårdtagare som inte sköter sin hygien och inte städar sin bostad utan att någon ingriper. Den funktionshindrade kvinnan som blir sexuellt utnyttjad av sin omgivning utan att personalen ingriper eftersom man i all välmening anser att hon har rätt att välja själv. Personer som utelämnas till alltför stor ensamhet eller som inte får det stöd och den hjälp som behövs för att leva ett gott liv.

Ekonomiska oegentligheter

Inom socialtjänsten finns anvisningar för - Förvaltning av privata medel för vårdtagare? Här följer några frågeställningar som kan vara viktiga att belysa i personalgruppen.
Gösta vill köpa en ny musikanläggning. Den gamla fungerar fortfarande hyfsat och en av personalen är intresserad av att köpa Göstas anläggning till ett marknadsmässig pris?
Nej man får inte som personal handla med den som befinner sig i ett beroendeförhållande. Detta oavsett om man betalar för varan.


Stina är en undersköterska som arbetar på ett särskilt boende. Hon extraknäcker lite på fritiden med att sälja lotter. Kan hon gå ut på det särskilda boendet och sälja lotter till pensionärerna eftersom de älskar att köpa lotter?
Nej även här riskerar man att bli anklagad för att utnyttja de boende för egen ekonomisk vinning och då är det bättre att undvika liknande situationer även om syftet känns välvilligt.
Nisse är en dement person som vill ge 100 kronor till en personal som fyller 50 år och som han tycker mycket om. Personalen vill inte ta emot pengarna utan till slut kommer anhöriga och överlämnar gåvan. Hur skall personalen ställa sig?


Med gåvor är regeln att man inte får ta emot något som är värdefullt men om så ändå är fallet skall man diskutera saken med sin arbetsledare innan man tackar ja. Lämpligt kan vara att den går till den gemensamma kassa exempelvis personalens kaffekassa och att man talar om detta för den som överlämnar gåvan.

Sexuella övergrepp

Inom socialtjänsten skall det vara en självklarhet att funktionshindrade personer har rätt till ett eget sexualliv. Lika självklart är att bli bemött med respekt och förståelse när det gäller de sexuella behoven. Vad som däremot kan vara svårt är när man kommer in på gråzoner om personer som på grund av sitt handikapp inte förmår att tillfredsställa sig själv. Skall man som personal hjälpa honom/henne att sexuellt stimulera sig själv? Här är svaret nej! Orsaken till detta är att risken för övergrepp eller för att bli beskylld för övergrepp är stor.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Wivi-Anne Wiedemann