Hälso- och sjukvårdsrutiner

På den här sidan finns länkar till externa rutiner som gäller för dig som arbetar inom vård och omsorg i Munkedals kommun.


Andra styrdokument som rör vård och omsorg hittar du på sidan Regler och styrande dokument samt på Munkedals kommuns intranät Insidan.

 

Vårdhygien

Information från NU-sjukvården om vårdhygien i kommunal vård och omsorg.


Vårdhandboken

Vårdhandboken är en tjänst från Sveriges kommuner och regioner, SKR. Här hittar du som arbetar med vård och omsorg kvalitetssäkrade metoder, praktiska råd och anvisningar.


Smittskydd

Information från Västra Götalandsregionen till vårdgivare om coronaviruset på Vårdgivarwebben.


Läkemedelsnära produkter

Information om läkemedelsnära produkter på Vårdsamverkan i Västra Götalands webbplats.


Hälso- och sjukvårdsavtalet

Information om hälso- och sjukvårdsavtalet på Vårdsamverkan i Västra Götalands webbplats.


Kunskapsguiden

Kunskapsguiden.se är en webbplats som samlar kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Kunskapsguiden samlar publikationer, webbutbildningar, poddar, filmer, checklistor och andra kunskapsstödjande produkter för dig som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården.


Samverkande sjukvård

Samverkande sjukvård är ett samarbete mellan olika vårdgivare. Tack vare samarbetet mellan de olika vårdorganisationerna i Fyrbodal kan fler patienter få snabbare, tryggare och närmare vård. När de samlade sjukvårdsresurserna används mer effektivt och de olika vårdgivarna kommer närmare varandra blir det lättare att fånga upp patienter som annars riskerar att hamna mellan stolarna. Samverkande sjukvård har bland annat rutiner som Munkedals kommun använder.


Senior Alert

Senior Alert är ett nationellt kvalitetsregister och ett verktyg för att stödja vårdprevention, prevention för äldre personer som riskerar att falla, få trycksår, minska i vikt, utveckla ohälsa i munnen och/eller har problem med blåsdysfunktion. Det är fem områden som hänger ihop och berör alla som möter den äldre inom hälso- och sjukvård.


Svenska palliativregistret

Svenska palliativregistret är ett nationellt kvalitetsregister där vårdgivare registrerar hur vården av en person i livets slutskede varit. Syftet är att förbättra vården oberoende av diagnos, kön, ålder och dödsplats.


BPSD-registret

Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens (BPSD-registret) är ett nationellt kvalitetsregister. Syfte och mål med BPSD-registret är att genom multiprofessionella vårdåtgärder minska beteendemässiga och psykiska symtom (BPSD) och därigenom minska lidandet och öka livskvaliteten för personen med demenssjukdom.


Hjälpmedel - Vårdgivarwebben

Hjälpmedelscentralen tillhör Regionservice inom Västra Götalandsregionen och är ett kompetens- och logistikcenter för de 49 kommunerna samt Västra Götalandsregionens egna verksamheter. Avtalet omfattar hjälpmedel inom områdena rörelsehinder, kognitivt stöd och kommunikation.


Handbok för förskrivning av personliga hjälpmedel


Hjälpmedel- och kostnadsansvar primärvård

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal