Hemsjukvård

Hur får du kontakt med hemsjukvården?

På vardagar mellan kl. 08:00-16:30 når du en vårdplaneringssköterska på telefon 0524-181 17.

In- och utskrivning i hemsjukvården?

Behovet av sjukvård i hemmet är avgörande för om du blir inskriven i hemsjukvården. Du skall ha behov av regelbunden sjukvård i hemmet över tid. Dessutom skall du ha en funktionsnedsättning, fysisk eller kognitiv. Sjuksköterska gör hembesök för bedömning. När du inte uppfyller kriterierna för hemsjukvård skrivs du ut till primvården.

Hur fungerar hemsjukvården?

Områdes/patientansvariga sjuksköterskor finns i Munkedal, Dingle, Hällevadsholm och Hedekas. Under dagtid vardagar finns det minst en sjuksköterska i tjänst i varje kommundel. På helger och kvällar arbetar två sjuksköterskor och har då ansvar för hemsjukvården i hela kommunen.


Sjuksköterskorna samarbetar med undersköterskor och vårdbiträden i hemtjänsten och på särskilda boenden.

Kring hemsjukvårdspatienterna finns även ett nära samarbete med arbetsterapeuter och sjukgymnaster.


Distriktsläkare från primärvården har ansvar för de personer som är inskrivna i hemsjukvården. Samarbete sker även med specialistkliniker, t.ex palliativa teamet.

Kompetens

Sjuksköterskorna inom hemsjukvården har bred kompetens och kan hjälpa dem som har olika sjukvårdsbehov, från avancerad sjukvård till enklare sjukvårdsuppgifter.


I hemsjukvården finns det distriktssköterskor med bland annat förskrivningsrätt för läkemedel och inkontinenshjälpmedel. Sjuksköterskorna har dessutom utbildning i diabetes, demens, sårvård samt palliativ och psykiatrisk vård.

Nattpatrullen

Inom hemtjänsten finns en nattpatrull som består av undersköterskor. Nattpatrullen svarar på alla inkommande trygghetslarm och gör planerade besök hos personer i eget boende.

Nattsjuksköterska

Varje natt arbetar en sjuksköterska som gör planerade och akuta besök hos personer i eget och särksilt boende.

Samverkande sjukvård

Projektet Samverkande sjukvård har som mål att skapa trygghet för befolkningen inom FyrBoDals kommuner genom att erbjuda vård närmare patienterna.


Uppdraget är att erbjuda medborgaren vård på rätt nivå och i närmsta möjliga närområde.


För att klara detta krävs ett nära samarbete mellan den kommunala hälso- och sjukvården. Vårdcentraler, sjukvårdsrådgivningen 1177 inom primärvården, ambulansverksamheten och MÄVA (medicinsk äldre-vårdavdelning) inom NU-sjukvården. På detta sätt ser man till att de gemensamma hälso- och sjukvårdsresurserna utnyttjas på ett optimalt sätt.


Samverkan sker på flera olika sätt. Dels kan Sjukvårdsrådgivningen, 1177, använda sig av de kommunala sjuksköterskorna och ambulanssjuksköterskorna då de behöver hjälp med bedömning av en patient på plats eller då de av annan anledning anser att det är av värde för patienten att en sjuksköterska kan komma hem till patienten.


Målet är att sjuksköterskorna i kommunen och på ambulansen kan hjälpa varandra med olika typer av uppdrag vid hög arbetsbelastning. Till exempel kan en ambulanssjuksköterska åka till en patient inskriven i den kommunala hemsjukvården vid problem med till exempel en kateter då den kommunala sjuksköterskan har många andra uppdrag att lösa.


SOS Alarm kan larma ut de kommunala sjuksköterskorna på så kallat IVPA-larm, I Väntan På Ambulans. Om ambulansen i ett område har lång framkörningstid till en akutpatient kan den kommunala sjuksköterskan åka ut till patienten och göra de första åtgärderna på plats och se till att patienten snabbare kan komma i väg då ambulansen anländer.


MÄVA, Medicinsk äldrevårdsavdelning, är en av samverkansparterna. På MÄVA kan patienter över 75 år och med en viss sjukdomprofil läggas in direkt utan att passera akutmottagningen. De patienter som blir inskrivna på MÄVA får en så kallad MÄVA-pärm och den kommunala hemsjukvården, vårdcentralen och ambulanssjuksköterskorna vet då att den patienten ska direkt till MÄVA. Även patienter som ännu inte fått en MÄVA-pärm kan komma direkt till MÄVA efter en bedömning av ambulanssjuksköterska eller primärvårdsläkare.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Malin Petzäll