Frågor kring förskola och skola gällande covid -19

» Folkhälsomyndighetens information och rekommendationer som rör förskolan, grundskolan och gymnasieskolan

Vad gör Munkedals förskolor och skolor för att minska risken för smittspridning?

Barn- och utbildningsförvaltningen utgår ifrån Folkhälsomyndighetens och andra ansvariga myndigheters riktlinjer och rekommendationer. Vi välkomnar vuxna och barn som är friska och symtomfria till förskolan/skolan och planerar verksamheten för att kunna vara utomhus så mycket som möjligt.


Personalen pratar med barnen om viruset och hur man kan förhindra att det sprids. Särskilt fokus ligger på att tvätta händerna på rätt sätt efter toalettbesök och i anslutning till måltider.


Rutinerna för städning har skärpts, med fokus på tillgång till tvål och papper och städning av toaletter samt handtag, räcken och allt sådant som kan bedömas vara särskilt utsatt för smittspridning. Det har satts upp ringklockor i entréer till förskolor och fritidshem för att kunna undvika att vårdnadshavare och andra kommer in i lokalerna.


Hur ska förskolans/skolan personal kunna bedöma om ett barn är tillräckligt friskt för att vara på förskolan eller skolan?

Förskolan och skolans medarbetare är inte experter på olika sjukdomar. Om medarbetarna tycker att ett barn verkar sjukt tar de inte emot barnet på förskolan/skolan. Om en vårdnadshavare inte tycker likadant är det rektor som bestämmer om barnet får vara i verksamheten eller inte.


Berättar förskolan/skolan för vårdnadshavare om en smittad person har varit på förskolan?

Det kan vara svårt, av flera anledningar. Om ett barn eller en vuxen blir sjuk och stannar hemma vet normalt sett varken förskolan/skolan eller den sjuke vilken sjukdom det rör sig om. Om förskolan/skolan ändå skulle få veta att ett barn, en medarbetare eller en närstående fått covid-19 får den informationen normalt inte spridas vidare, enligt offentlighets- och sekretesslagen.


Det finns dock undantag mot sekretessbestämmelserna, och varje situation kräver en sammantagen bedömning. En rad faktorer ska då vägas in, däribland skyddet för den enskilde, vilken sjukdom det gäller, verksamhetens utformning och behovet av information.


Vad bör jag som har barn på förskolan/skola tänka på?

Vi behöver alla hjälpas åt att minska risken för spridning. Hjälp ditt barn att lära sig hygienrutiner som att nysa och hosta i armvecket och att tvätta händerna noga med tvål och vatten. Håll lite extra koll på om barnet är helt friskt innan ni går till förskolan.


Efter sjukdom ska man vara symtomfri i två dagar innan man kan gå till förskolan/skolan igen. Var tillgänglig ifall ditt barn skulle bli sjukt på förskolan/skolan och behöver hämtas.


Meddela förskolan/skolan så tidigt som möjligt om ditt barn ska stanna hemma. Tänk på att hålla avstånd vid hämtning och lämning.


Håll dig uppdaterad och följ bekräftad information från myndigheterna.


Kan jag förlora mitt barns plats i förskolan om jag håller barnet hemma en längre tid?

De kommunala förskolorna har på grund av nuvarande situation valt att i nuläget inte ifrågasätta behovet av en förskoleplats om ett barn varit frånvarande i två månader. Men rektorn på respektive förskola kan fortfarande besluta om en uppsägning om det finns särskilda skäl till det.


Fristående förskolor väljer själva hur de ska hantera tvåmånadersregeln.


Påverkas min barnomsorgsplats om jag blir permitterad?

Ja, det kan innebära att din rätt till barnomsorg minskar med ett antal timmar. Om du är permitterad men fortfarande arbetar delar av dagen eller vissa dagar har du rätt att lämna barnet på förskola/fritidshem utifrån de tider du arbetar, inklusive tid för eventuella arbetsresor. Om du blivit helt permitterad från arbetet gäller samma regler som för arbetssökande.


Planerar Munkedals kommun att stänga sina förskolor/skolor?

Nej, inte i nuläget. Vi följer rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten som bedömer att det inte är betydelsefullt att stänga förskolor eller skolor. Men vi följer utvecklingen noga och läget kan komma att förändras.


Om många barn eller medarbetare är frånvarande kan en förskola tillfälligt slås ihop med en annan förskola. Det blir då på samma sätt som vid lov och längre ledigheter.


Vad händer om förskolor/skolor måste stängas?

Barn till vårdnadshavare som har samhällsviktiga funktioner har rätt till barnomsorgsplats även om förskolor eller skolor stängs. Även barn som av psykiska, fysiska eller sociala skäl behöver omsorg kommer att få det. Om en stängning blir aktuell kommer vi att informera alla vårdnadshavare och samla in de uppgifter som behövs för att kunna lösa situationen. Förskolorna och fritidshem samlar inte in anmälningar eller uppgifter om detta i nuläget.


Vem avgör om jag har en samhällsviktig funktion?

Det är din arbetsgivare/uppdragsgivare som bedömer om företaget/organisationen du arbetar i bedriver samhällsviktig verksamhet. Denne tar också ställning till vilka arbetstagare som behövs för att upprätthålla prioriterad verksamhet. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har också tagit fram en föreskrift som förtydligar vilka vårdnadshavares barn som ska erbjudas omsorg.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal