Naturområden

I lummig grönska ligger en liten röd stuga. Framför stugan går en stengärdesgård där en man med ryggsäck öppnar en grind.Förstora bilden

Kynnefjäll

Allemansrätten

Allemansrätten är en frihet under ansvar, och för också med sig skyldigheter. Visa varsamhet och hänsyn för natur och djurliv såväl som mot markägare och andra människor i naturen. Inte störa, inte förstöra.

 

Läs mer om allemansrätten

 

Naturområden

Kynnefjäll

Kynnefjäll, i kommunens norra del mellan Bullaresjöarna och Örekilsälvens dalgång, är ett cirka 13 000 hektar stort högplatåområde där det finns orörd vildmark med hällmarkskogar, ljunghedar, orörda myrar och vattendrag.

Bredmossen är ett stort myrkomplex på Kynnefjälls sydligaste del. Delar av Kynnefjällsområdet samt Bredmossen är skyddade som naturreservat och ingår också i EU:s ekologiska
nätverk av skyddade områden, Natura 2000.


På Kynnefjäll finns ett rikt fågelliv. Här kan man bland annat få se fiskgjuse, storlom, tjäder, orre och trädlärka. Området bjuder på ett stort antal vandringsleder och fina fiskevatten.

Herrestadsfjället

I kommunens sydöstra del ligger det välbesökta Herrestadsfjället, en högplatå som sträcker sig in i Uddevalla kommun. Området erbjuder bland annat flera stigar och leder samt sportfiske. Det är här Bohusleden letar sig in i Munkedals kommun och därefter sträcker sig norrut till Kynnefjäll. 

På höjden av en slänt står en liten vit stuga med ljusblå dörr. I slänten växer påskliljor.Förstora bilden

Skottfjället

Skottfjället

På Skottfjället, i kommunens västra del, kan man träffa på en stor mängd olika natur- och kulturlämningar. Följer man den så kallade Skörbostigen kommer man fram till fjällets rand med en fantastisk vy över Bärfendal.

Mot svarta klippor med grönmossa och mindre buskar faller ett mindre vattenfall.Förstora bilden

Brudslöjan, Kviströms naturreservat

Kviström

Alldeles invid Munkedals tätort och Örekilsälven finns naturreservatet Kviström. Området är ett värdefullt närströvområde och lättillgängligt genom ett välutvecklat stigsystem. Det gamla tingshuset gränsar till bäckravinen och är en lämplig utgångspunkt. I området finns en artrik och exklusiv flora och från Klevabergets högsta punkt (104 meter över havet) erbjuds en storslagen utsikt över Örekilsälvens
dalgång.

 

En botanisk raritet i Bohuslän är den lilla kalkberoende
ormbunken murruta som här växer på klipphyllorna. Här
växer även det i Bohuslän sällsynta trollsmultronet.

Ädellövskog

Lövskogen har en nyckelfunktion för många växt- och djurarter. Många av landets hotade arter, inte minst insekter, landlevande
snäckor, lavar, mossor och svampar, är beroende av lövskog.


Eken anses vara den organism som utgör livsrum för flest andra arter i vårt land. Minst 1500 arter är antagligen mer eller mindre beroende av eken och dess invånare.


I Munkedal finner man ädellövskog bland annat på Tungenäset, utefter Örekilsälven, Hajumsälven, intill Sannesjön, Lersjön och i Vågsäters bokskog.

Vågsäters bokskog

Vågsäters bokskog är ett av kommunens för närvarande elva naturreservat och sju Natura 2000-områden. Här finns 20 av kommunens hittills 56 inmätta särskilt skyddsvärda träd, det vill säga mycket gamla, grova eller ihåliga träd. Dessa träd, varav några kallas jätteträd, är levande kulturminnen som bär på en oerhörd rik mångfald av liv. De utgör livsmiljö för en mängd insekter, lavar, mossor och svampar och är även viktiga för fladdermöss och fåglar.


Generellt kan man säga att ju äldre ett träd blir desto artrikare blir det. Även i döda träd lever många arter och det är därför viktigt att bevara även dessa.

Kulturlandskapet

Jordbrukslandskapet har en mycket lång historia och är en del av vårt kulturarv, men det är också viktigt för många växter och djur. Jordbrukslandskapets småbiotoper, såsom åkerholmar, stenmurar, öppna diken och småvatten fungerar som livsrum, födosöksområden och spridningskorridorer för många arter. Naturmiljön i dessa biotoper är skyddade enligt lag genom ett så kallat generellt biotopskydd.

En vy högt uppifrån ett berg ut över en dalgång där en älv slingrar sig ner mot en sjö.Förstora bilden

Örekilsälvens meandrar vid Gunnarsbo i Sörbygden. Längre bort ses Kärnsjön.

Dalgångar, sjöar och vattendrag

I kommunen finns många sjöar och flera stora vattendrag.

Kärnsjön

Kärnsjön, som ligger i Örekilsälvens dalgång, är en av de största och djupaste sjöarna i Bohuslän. Här finns goda möjligheter till bad och fiske samt vandring runt sjön.

 

Vid Kärnsjöns sydvästspets ligger naturreservatet Södra Harska, ett vackert isranddelta som utgör ett markant inslag i landskapsbilden med vid utblick över Kärnsjön och omgivande landskap.

Örekilsälven

Örekilsälven är Bohusläns näst största vattendrag och ett av Sydsveriges bästa laxfiskevatten. Har man tur kan man vid Örekilsälven och Munkedalsälven få se kungsfiskare, strömstare och forsärla.

Strandskydd

Stränder är en naturtillgång av mycket stort värde. Stränderna längs sjöar och vattendrag, liksom stränderna längs kusten, är mycket betydelsefulla för friluftslivet och för det växt- och djurliv som är beroende av vattenmiljöer. Av denna anledning omfattas stränderna av ett generellt strandskydd, vilket innebär att man inte får ta stränderna i anspråk för exempelvis ny bebyggelse.

Flygbild över en fjord som ligger i ett jordbrukslandskap. Längre bort syns andra anslutande fjordar och längst bort havet.Förstora bilden

Saltkällefjorden

Kusten och fjordarna

Munkedal har kontakt med havet via Gullmarsfjorden som omsluter Tungenäset med Saltkällefjorden och Färlevfjorden.

Solnedgång. Mitt ute i vattnet står en person och fiskar med ett flugfiskespö. Längre ut syns skogbeväxta öar.

Flugfiske vid Gårvik, Gullmarn

Gullmarsfjorden

Gullmarn är Bohusläns största fjord och Sveriges enda riktiga tröskelfjord. Tröskeln, som är cirka 45 meter djup, vid fjordens mynning minskar vattenutbytet i fjordens djupare delar och bidrar till uppkomsten av ett rikt och delvis unikt marint djurliv.

Många av djurarterna i djupbassängen förekommer inte i övrigt i fjorden och påträffas annars först på stort djup i Skagerrak och i arktiska vatten. 1983 blev Gullmarn Sveriges första marina reservat och är numera också ett Natura 2000-område.

På en klar is åker en grupp personer långfärdsskridskor.Förstora bilden

Färlevfjorden

Färlevfjorden

Vid Färlevfjorden finns fina saltvattenstrandängar som utgör
viktiga rast- och övervintringslokaler för vadare och sjöfågel. I den innersta delen av Färlevfjorden mynnar Färlev älv som är ett viktigt lek- och uppväxtområde för havsöring.

Närnatur

Även grönområden i tätorter är viktiga för att skapa en bra miljö för människor att bo och leva i och spridningsvägar för växter och djur. Det är den natur vi alla dagligen har omkring oss, till exempel på väg till skolan eller arbetet eller utanför köksfönstret. Kanske har du ett grönområde i din närmiljö där du kan skapa din egen naturslinga och följa årstidernas växlingar?