Munkedals kommunvapen

Forntid

Hällristningar.

Forntid i Munkedalsbygden

För omkring 12 000 år sedan släppte den stora inlandsisen sitt grepp över Sveriges södra landområden. Då isens tyngd lättade påbörjades den landhöjning som alltjämt pågår. Havet låg cirka 90 meter över nuvarande nivå.

 

Under Relaterad information hittar du en broschyr om fornminnen i Munkedals kommun och länkar till två korta filmer om Lökebergs hällristning och gravfältet vid Stenehed.

Boplats vid Hensbacka

De första spåren av mänsklig verksamhet i Munkedals kommun består av rester av boplatser från den i arkeologiska sammanhang välkända så kallade Hensbackakulturen, dateras till cirka 12 000-10 400 år sedan. Hensbackakulturen räknas till den äldsta kulturen i Västsverige och den kännetecknas av de föremål som kan knytas till kulturen. De funna föremålen tillhör sannolikt de allra första invandrarna till den här landsändan.


Från att de första människorna kom och fram till för omkring 6100-4300 år sedan levde människorna i huvudsak av jakt och insamling. Människorna levde i grupper om cirka 15-40 människor. Perioden brukar kallas den äldre stenåldern, jägarstenåldern eller mesolitisk tid. Redskapen blev med tiden mer och mer förfinade under hela den mesolitiska tidsåldern och de olika redskapen genom det sätt som de tillverkats på, utgör grunden för indelningen av tidsperioden i

undergrupper, kulturer.

Boplats vid Skälleröd

Efter Hensbackakulturen kom Sandarnakulturen som dateras till tiden 10 400-8000 år sedan. Karakteristiska föremål från denna fångstkultur är en särskild yxtyp, den så kallade Sandarnayxan. Spår från den här tiden har hittats vid Skälleröd invid Munkedalsån nära Vassbotten.


Skällerödsboplatsen var vid tiden för de första bosättarna, gissningsvis kring 9000 år sedan, belägen i en trång vik precis där Munkedalsälven löpte ut i havet. Från 7000 år sedan hade den snarare karaktären av en inlandsboplats, men med ett läge som kan ses som strategiskt för handel och samfärdsel mellan kustland och inland.