Anpassads grundskola ämnesområden

Anpassad grundskola inriktning ämnesområden eller träningsskola har en egen kursplan med en ämnesindelning som skiljer sig från de i anpassad grundskola och grundskolan. Kursplanen innehåller istället för ämnen fem olika ämnesområden som elevern läser efter. Dessa är estetisk verksamhet, kommunikation, motorik, vardagsaktiviteter och verklighetsuppfattning. I ämnesområdena ingår exempelvis att arbeta med bokstäver, ord och siffor, liksom även andra ämnen som skolan ska erbjuda utbildning i.


Om eleverna når målen i något ämnesområde kan de fortsätta att läsa efter ämnen i anpassad grundskolas kursplan.

Eleverna

I träningsskolan går elever med varierad grad av utvecklingsstörning. Det är vanligt att eleverna även har ytterligare funktionsnedsättningar. Vardagen i träningsskolan är mycket strukturerad och i undervisningen läggs stor vikt vid kommunikationsområdet. En del elever kan läsa och skriva enkel text, andra elever läser med hjälp av ordbilder eller bilder.

Hur sker bedömningen?

Elevernas kunskapsutveckling bedöms genom observationer, uppgiftsanalyser och genom olika former av dokumentation. Resultaten sammanfattas i elevernas individuella utvecklingsplaner. Två gånger per år görs skriftliga omdömen kring elevernas kunskaper i relation till kursplanen. Eleverna får efter avslutad anpassad grundskola intyg om den utbildning de gått igenom.

Utvecklingssamtal

Minst en gång varje termin har lärare, vårdnadshavare och elev (om det fungerar för eleven) utvecklingssamtal.

Syftet med ett utvecklingssamtalen är att gemensamt komma fram till hur elevens kunskapsmässiga och sociala utveckling bäst kan stödjas och att tillsammans med elevens vårdnadshavare samverka kring detta.

IUP och skriftliga omdömen

Munkedals kommun använder sig av UNIKUM som digital IUP-tjänst. Där kan dokumentation, dialog och samverkan krings elevernas lärande ske. Här läggs elevernas lärandemål in, men även planeringar och dokumentation över elevernas kunskapsutveckling.

Undervisningen

Undervisningen anpassas efter elevernas behov och förutsättningar och är även i hög grad inriktad på att ge eleverna praktisk träning, att uppleva, känna igen och minnas. Målet är att bli så självständig som möjlig i vardagen och därmed i vuxenlivet.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Adnan Ramulic