Elevhälsoteamets personal

En blond flicka springer på gräset från kameran.
Kontaktuppgifter‌

Befattning

Område

Namn

Telefon

Skolpsykolog

Hela kommunen

Ida Boylan

0524-182 37

Specialpedagog

Förskola

Ulla-Britt Ohlsson

0524-180 19

Specialpedagog

Förskola/Grundsärskola

Helene Nilsson

0524-79 96 26

Logoped

Skola

Olivia Karlsson

0524- 183 14

Logoped

Förskola

Jonna Gunnerek

0524- 184 72

Kurator

Bruksskolan och
Hedekas skola

Pia Andersson

0524- 184 62

Kurator

Kungsmarksskolan

Mats Alehed

0524- 183 77

Kurator

Munkedalsskolan, Grundsärskola 1-9 och  Träningsskola

Frida Ödman

0524- 180 36

Kurator

Svarteborg

Åsa Lind Nilsson

0524-180 12

Skolsköterska

Bruksskolan och Hedekas skola

Lena Cullberg

0524- 183 12


Skolsköterska

Centrumskolan, Hällevadsholms skola och Kunskapens Hus

Linda Bjurhoff

0524- 182 61

Skolsköterska

Munkedalsskolan och Processtekniska Gymnasiet

Therese Dahlqvist

0524- 182 38

Skolsköterska

Kungsmarksskolan och Grundsärskolan 7-9

Eva Liljegren

0524- 184 35

Skolläkare

Hela kommunen


Kontakt via skolsköterskaSpecialpedagog i förskolan och på familjecentralen

Specialpedagogen i förskolan är en stöd och resursfunktion främst riktat till kommunens förskolor och pedagogiska omsorg.


 • Utifrån aktuella styrdokument arbeta med konsultation, observation, kartläggning, utredning, rådgivning och handledning till personal och arbetslag.
 • Arbetets inriktning och syfte skall vara främjande för barns utveckling.
 • Arbetet ska verka för ett förebyggande och hälsofrämjande klimat.
 • Arbetet utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt genom att upptäcka och stödja utvecklande relationer, miljöer, styrkor och förmågor.
 • Samverka med övriga aktörer inom verksamhetsområdet i kommunen samt externa medarbetare.
 • Ingå i förskolornas BHM och där bidra med specialpedagogisk kompetens.


Specialpedagog
Specialpedagoger i resursteamet är en stöd- och resursfunktion främst till kommunens skolor.


 • Arbeta förebyggande med tidiga insatser för att främja barn och ungas lärande, positiva utveckling och hälsa.
 • Ingå i rektors elevhälsateam och där bidra med specialpedagogisk kompetens.
 • Utföra specialpedagogiska utredningar och läs- och skrivutredningar.
 • Delta i nätverksarbete kring elever.
 • Samverka med skolledning, övriga professioner i Resursteamet och externa kontakter.
 • Bidra med kompetensutveckling i kommunen.


Skolpsykolog

 • Utredningar, handledning, konsultation/samtal på både individ- och gruppnivå.
 • Arbetar för och med elever, föräldrar, skolan eller andra samarbetsparter runt en elev.
 • Akutkontakt kan tas direkt med psykologen vid behov.
 • Elevens behov står i fokus.


Skolkurator

Skolkuratorns uppdrag är att:


 • Arbeta förebyggande för att främja barn och ungas lärande, positiva utveckling och hälsa.
 • Ge råd och stödsamtal till barn, unga och deras föräldrar.
 • Ingå i skolans elevhälsoteam och där bidra med psykosocial kompetens.


Logoped

Logopeden arbetar både i förskolan och skolan och möter barn och elever från åldrarna 0-20 år.


 • Språkleker och tränar tillsammans med barn/elever.
 • Utför kartläggningar av språket, exempelvis fonologiska, grammatiska och kommunikativa.
 • Ger handledning och vägledning till föräldrar och förskole- och skolpersonal.
 • Bidrar med fortbildning till pedagoger
 • Träffar nyblivna föräldrar i BVC:s föräldragrupper och talar om språkstimulering och språkutveckling.

Senast ändrad: 2021-01-04

Sidansvarig: Pia Andersson