Centrala barn- och elevhälsans personal

En blond flicka springer på gräset från kameran.
Kontaktuppgifter‌

Befattning

Område

Namn

Telefon

Skolpsykolog

Hela kommunen

Vakant

0524-182 37

Specialpedagog

Förskola

Ulla-Britt Ohlsson

0524-180 19

Specialpedagog

Förskola/Grundsärskola

Helene Nilsson

0524-79 96 26

Logoped

Skola

Vakant

0524- 183 14

Logoped

Förskola

Eva Inerot

0524- 184 72

Kurator

Bruksskolan och
Hedekas skola

Josefine Gunnarsson

0524- 184 62

Kurator

Kungsmarksskolan och Grundsärskolan

Angelica Strand

0524- 183 77

Kurator

Munkedalsskolan och Träningsskola

Sara Mehamedi

0524- 180 36

Kurator

Svarteborg

Emielle Bernhardt

0524-180 12

Skolsköterska

Bruksskolan och Hedekas skola

Lena Cullberg

0524- 183 12


Skolsköterska

Centrumskolan, Hällevadsholms skola och Kunskapens Hus

Linda Bjurhoff

0524- 182 61

Skolsköterska

Munkedalsskolan och Processtekniska Gymnasiet

Therese Dahlqvist

0524- 182 38

Skolsköterska

Kungsmarksskolan och Grundsärskolan 7-9

Ingela Johansson

0524- 184 35

Skolläkare

Hela kommunen


Kontakt via skolsköterskaSpecialpedagog i förskolan och på familjecentralen

Specialpedagogen i förskolan är en stöd och resursfunktion främst riktat till kommunens förskolor och pedagogiska omsorg.


 • Utifrån aktuella styrdokument arbeta med konsultation, observation, kartläggning, utredning, rådgivning och handledning till personal och arbetslag.
 • Arbetets inriktning och syfte skall vara främjande för barns utveckling.
 • Arbetet ska verka för ett förebyggande och hälsofrämjande klimat.
 • Arbetet utgår ifrån ett salutogent förhållningssätt genom att upptäcka och stödja utvecklande relationer, miljöer, styrkor och förmågor.
 • Samverka med övriga aktörer inom verksamhetsområdet i kommunen samt externa medarbetare.
 • Ingå i förskolornas BHM och där bidra med specialpedagogisk kompetens.

Specialpedagog, för elever mottagna i grundsärskolan

 • Arbeta förebyggande med tidiga insatser för att främja barn och ungas lärande, utveckling och hälsa.
 • Utföra specialpedagogiskt utlåtande.
 • Delta i nätverksarbete kring elever.
 • Samverka med skolledning, övriga professioner i central elevhälsa och externa kontakter.
 • Bidra med kompetensutveckling i kommunen.


Skolpsykolog

 • Utredningar, handledning, konsultation/samtal på både individ- och gruppnivå.
 • Arbetar för och med elever, föräldrar, skolan eller andra samarbetsparter runt en elev.
 • Akutkontakt kan tas direkt med psykologen vid behov.
 • Elevens behov står i fokus.


Skolkurator

 • Tillföra psykosocial kompetens som ett stöd i det pedagogiska arbetet och i den övergripande planeringen av elevhälsans arbete.
 • Genomföra samtal, såsom stöd- motivations- och krissamtal och rådgivande samtal med enskilda elever och deras familjer relaterade till skolsituationen.
 • Genomföra observationer på grupp och individnivå.
 • På rektorns uppdrag utreda och bedöma den skolsociala situationen för enskilda elever, bland annat som underlag inför beslut om särskilt stöd och vid upprättande av åtgärdsprogram samt inför elevers mottagande i grund- och gymnasiesärskola.
 • Ge handledning och konsultation till skolans övriga personal.
 • Bidra med kunskap om risk- och skyddsfaktorer kring elevens sociala situation, hälsa, lärande och utveckling.
 • Arbeta för att främja skolnärvaro.
 • Bidra med kunskaper om samhällets stödsystem.
 • Delta i arbetet med skolans struktur och organisation när det gäller värdegrund och likabehandling.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Lena Cullberg