Munkedals kommunvapen
Ange Bildbeskrivning

Modersmål, hemspråk

Barn och elever med ett annat modersmål än svenska har rätt till modersmålsundervisning i skolan.

 

Med modersmål menar man vanligtvis det eller de första språk som talas i hemmet. Modersmålet har stor betydelse för barns språk-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska som andra språk.

Förskola och förskoleklass

I förskolan och förskoleklassen arbetar man med modersmålsstöd för att barn med annat modersmål än svenska ska få möjlighet att utveckla sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål. Personalen anpassar aktiviteter, arbetssätt, miljö och material efter barnens behov. Särskilda åtgärder som tvåspråkig personal eller kulturstödjare kan vara ett komplement. Även barnens föräldrar är en viktig tillgång och resurs för barns språkutveckling. Det är förskolechefen som ansvarar för utformning och genomförande av modersmålsstöd.

Grund- och gymnasieskola

Modersmål är ett eget ämne i grund- och gymnasieskolan med egen kursplan som man får betyg i. Modersmålsundervisning kan anordnas utanför den garanterade undervisningstiden. Rätten till modersmålsundervisning i skolan är reglerad i skollagen.


Rektor tar emot anmälningar till alla språk men för att det ska kunna ordnas undervisning måste det finnas fem anmälningar i det aktuella språket, det måste också finnas en lämplig lärare i språket. Blankett för ansökan finns under relaterad information.

Svenska som andraspråk

Undervisning i svenska som andraspråk ska, om det behövs, anordnas för:

  1. elever som har ett annat språk än svenska som modersmål,
  2. elever som har svenska som modersmål och som har tagits in från skolor i utlandet, eller
  3. invandrarelever som har svenska som huvudsakligt umgängesspråk med en vårdnadshavare.

Det är rektorn beslutar om undervisning i svenska som andraspråk för en elev. Undervisning i svenska som andraspråk ersätter undervisning i svenska.

 

En plan för hur de nyanlända eleverna bäst ska tas emot samt hur klasslärare och studiestödjare samarbetar för att nå bästa resultat har utarbetats.

 

Maria Edfors Kullander

Ansvarig modersmålsundervisning

 

maria.kullander@munkedal.se

0524-180 76