Särskola

Grundsärskola

Grundsärskolan i Munkedals kommun är i huvudsak förlagd till Kungsmarksskolan, Munkedalsskolan och Bruksvägen 4. På Kungsmarksskolan finns en grundsärskoleklass, på Munkedalsskolan finns en klass med inriktning ämnesområden, även kallad träningsskola och på Bruksvägen 4 finns en klass med elever i träningsskolans senare år samt gymnasiesärskolans individuella program.


Det finns även elever som får sin undervisning i grundskolans klasser men som läser efter grundsärskolans kursplan.

Inkluderande grundsärskola

I Munkedals kommun försöker man så långt det är möjligt att inkludera grundsärskolans elever med den övriga skolan. Detta kan bl.a. innebära att vissa elever går tillsammans med grundskolans elever i samma klass. Finns det behov av individuellt stöd försöker man att tillgodose detta i klassrummet eller i så nära anslutning till klassrummet som möjligt.


Andra elever bildar egna klasser, oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Samverkan sker då mellan grundsärskolans elever i de ämnen eller sammanhang som är möjliga, utifrån individuella behov.


Samarbete mellan elever och lärare skapar förståelse och kunskap om människors olikheter och likheter, därför prioriteras samarbete och samverkan mellan grundsärskola och grundskola.

Senast ändrad:

Sidansvarig: Monika Stenström