Särskola

Grundsärskola

Grundsärskolan i Munkedals kommun är i huvudsak förlagd till Kungsmarksskolan och Munkedalsskolan i centrala Munkedal. På Kungsmarksskolan finns en grundsärskoleklass och på Munkedalsskolan finns klasser med inriktning mot ämnesområden, även kallad träningsskola.

Det finns även elever i kommunens olika skolor som får sin undervisning i grundskolans klasser men som läser efter grundsärskolans kursplan.

Inkluderande grundsärskola

I Munkedals kommun försöker man så långt det är möjligt att inkludera grundsärskolans elever med den övriga skolan. Detta kan bl.a. innebära att vissa elever går tillsammans med grundskolans elever i samma klass. Finns det behov av individuellt stöd försöker man att tillgodose detta i klassrummet eller i så nära anslutning till klassrummet som möjligt.


Andra elever kan exempelvis bilda egna klasser, oftast i samma skolbyggnad som grundskolans elever. Samverkan sker då mellan grundsärskolans elever i de ämnen eller sammanhang som är möjliga, utifrån individuella behov.


Samarbete mellan elever och lärare skapar förståelse och kunskap om människors olikheter och likheter, därför prioriteras samarbete och samverkan mellan grundsärskola och grundskola.