Ändring av detaljplan Hällevadsholm, Vässjeområdet.

Tidsplan över planprocessen. Sista steget är ibockat "Planen börjar gälla".

Samhällsbyggnadsnämnden gav 2020-02-17, samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till ändring av detaljplan för Hällevadsholm, Vässjeområdet i Munkedals kommun. Ändringen berör befintlig bostadsbebyggelse inom en del av byggnadsplan från 1983, en mindre frimärksplan från 1993 samt ett litet område i norr som angränsar till en byggnadsplan från 1978.


Syftet med ändringen av detaljplanerna är att öka byggrätterna, möjliggöra för utökning av viss kvartersmark samt ta bort en gång- och cykelbana. Ändringen möjliggör för vägsamfälligheten att iordningställa en gemensam parkering för besökare till området. Detaljplanernas ursprungliga syfte har inte ändrats i sak.


En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid upprättandet av en ny detaljplan. Kommunen avser att genomföra förändringen med ett standardförfarande, vilket innebär att planförslaget kommer att skickas ut på samråd och granskning innan förslaget antas av Samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2023-02-20 att anta ändring av detaljplaner för Hällevadsholm Vässjeområdet.

Om beslutet inte överklagas kommer det vinna laga kraft 2023-03-15.

Planhandlingar

Övriga handlingar