Översiktsplan

Fysisk planering handlar om att bestämma hur mark- och vattenområden ska användas. Olika intressen skall vägas mot varandra i en öppen och demokratisk process.


Det är endast kommunen som har rätt att anta detalj- och översiktsplaner. Kommunen kan bestämma om planläggning ska ske eller inte.

Översiktsplan

Syftet med en översiktsplan är att visa kommunens långsiktiga avsikter när det gäller kommunens utveckling och användning av mark och vatten. Översiktsplanen omfattar hela kommunen.


Översiktsplanen är ett politiskt dokument som visar värderingar, ambitioner och riktlinjer för den fysiska planeringen. Den är inte juridiskt bindande. Gällande översiktsplan hittar du här

Översiktsplan 2040

Just nu pågår arbetet med en ny översiktsplan, kallad ÖP 2040, i Munkedals kommun. Det omfattande arbetet genomförs i dialog med allmänhet, myndigheter och andra intressenter och beräknas vara klart år 2025.

 

Läs mer om ÖP 2040