Gällande översiktsplan

Framsidan på dokumentet Översiktsplan 2018. Ovanpå en bild med klarblå himmel står Översiktsplan 2018, DEL 1, Strategier och framtidsplaner, Antagandehandling april 2021. Nedanför texten syns ett stort konstverk i sten där träd och en fågelsilhuett anas.

Översiktsplan 2018

Kommunfullmäktige beslutade att anta Översiktsplan 2018 den 26 april 2021. Planen vann laga kraft 25 juli 2022.


Översiktsplanen är indelad i två delar där del ett ”Strategier och framtidsplaner” är den politiska delen och del två redogör för kommunens planeringsförutsättningar. I mark- och vattenanvändningskartorna framgår kommunens syn på hur mark, vatten och bebyggd miljö ska utvecklas. Översiktsplan 2018 bygger till största del på föregående översiktsplan, Framtidsplan ÖP 14.

 

Kommunen arbetar med att ta fram en ny översiktsplan, ÖP 2040, som beräknas vara färdig år 2025.

 

Antagandehandlingar

Granskningshandling

Bilagor