Mänskliga rättigheter

Mänskliga rättigheter handlar om att alla människor är födda
fria med lika värde och lika rättigheter. Mänskliga rättigheter gäller alla människor i hela världen. Varje människa har samma rättigheter oavsett ursprung, kön, religion, sexualitet och hudfärg.


Rättigheterna täcker in många delar av en människas liv, till exempel rätten till utbildning, yttrandefrihet, hälsa, arbete samt barns och kvinnors rättigheter. Mänskliga rättigheter handlar om grundläggande saker som alla människor har rätt till, som rätten att vara delaktig i frågor som rör ens liv, att få uttrycka sin åsikt, att ha mat att äta, någonstans att bo, ett arbete och att inte utsättas för våld och kränkningar.


Rättigheterna innebär att ingen får diskrimineras och att alla ska behandlas likvärdigt. Staten har ansvar för att se till att rättigheterna efterlevs.

 

Läs mer