Barns rättigheter och Barnkonventionen

FN har tagit fram en särskild konvention för mänskliga rättigheter när det gäller barn, eftersom barn anses vara en speciellt utsatt grupp och därför i behov av extra skydd. FN:s konvention om barnets rättigheter, eller
Barnkonventionen som den också kallas, omfattar alla människor under 18 år.


Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt att leva
och utvecklas och att barnets bästa alltid ska komma i första hand. Varje barn har rätt att respekteras, att växa upp i trygghet och i frihet från våld och övergrepp. De ska ges möjlighet att utrycka sina åsikter i frågor som berör dem och deras åsikter ska också beaktas. Barn har också rätt till utbildning, social trygghet, kultur och lek och fritid.


Barnkonventionen består av 54 artiklar och tre tilläggsprotokoll som alla bildar en helhet, men artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna. De fyra huvudprinciperna är vägledande för hur helheten ska tolkas.


Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma
rättigheter. Ingen får diskrimineras.


Artikel 3: Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn.


Artikel 6: Alla barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.


Artikel 12: Varje barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.


Sverige anslöt sig till Barnkonventionen 1990 och från och med 1 januari 2020 är konventionen lag i Sverige. I Munkedals kommun är arbete med barns rättigheter en prioriterad fråga och vi arbetar aktivt med att stärka barns rättigheter i kommunen.


Filmer - Barnkonventionen

Om barnkonventionen.

Barns tankar kring barnkonventionen.

 

Syntolkningstext

Filmen "Om barnkonventionen"

Datoranimerade bilder som förklarar vad barns rättigheter handlar om och att Barnkonventionen skapats för att säkerställa att barns rättigheter efterlevs.

Filmen "Barns tankar kring barnkonventionen"

Intervjuer med barn där de pratar om sina tankar kring barns rättigheter och Barnkonventionen.


Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Linn Karlsson