Munkedals kommunvapen

Stipendier och fonder

Foto på två blå blommor, i bakgrunden syns grönt gräs.

Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 1 november. En sammanställning av fonderna med beskrivning av målgruppen, samt ansökningsblanketter finns i länkarna i rutan Relaterad information.

Avdelning stöd

 • Stiftelsen före detta Munkedals kommuns sociala samfond
  Disponibel avkastning ska användas till att lämna stöd åt behövande inom före detta Munkedals kommun, motsvarande Håby, Foss och Valbo-Ryrs församlingars geografiska område. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel.
 • Stiftelsen Håby dispensärs barnkolonifond
  Fondens ändamål är att av nettoavkastningen lämna understöd till behövande barn inom Munkedals kommun. 

Barn och utbildning

 • Stiftelsen H D Magnussons donationsfond
  Disponibel avkastning ska användas till att lämna stipendium åt studerande från före detta Sörbygdens kommun motsvarande Krokstads, Hedes och Sannes församlingars geografiska område. Stipendiet ska utgå till studerande som bedriver högre studier och då företrädesvis för utbildning till präst, lärare vid obligatoriska skolan, läkare eller ingenjör. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodose med utdebiterade medel.
 • Stiftelsen Melchersons donationsfond
  Räntan på grundkapitalet ska årligen utdelas till flitiga skolbarn inom Håby socken.
 • Stiftelsen Viktor Magnussons premiefond
  Avkastningen ska årligen delas ut som premier till de elever i folkskolan (grundskolan) som gjort sig förtjänt av dem. Premierna ska i första hand delas ut till mindre bemedlade elever från Valbo-Ryrs församling.
 • Stiftelsen före detta Bärfendals kommuns samfond inom skolområdet
  Disponibel avkastning ska användas till uppmuntran eller stipendium för fortsatt utbildning åt elev i grundskolan, bosatt i före detta Bärfendals kommun, motsvarande Bärfendals församlings geografiska område. Avkastningen får inte användas för att täcka behov som enligt lag ska tillgodoses med utdebiterade medel.

Övriga fonder

 • Stiftelsen Fosserska vägfonden
  Räntorna på grundkapitalet ska vart, vartannat eller senast vart tredje år användas till "åstadkommande av nödiga förbättringar av vägarna inom socken (Svarteborg), främst vägen (1915) mellan Kroksta och Svarteborg (via Grinås), som ligger inom Svarteborgs socken och dels anläggga en väg från Kärnsjön till Torfve". Den ska stå under kommunalstämmans kontroll.

  Ansökan skickas till:
  Munkedals kommun
  Fosserska vägfonden ekonomiavdelningen
  455 80 Munkedal