Behandling av personuppgifter (GDPR)

Så här hanterar Munkedals kommun dina personuppgifter

Dataskyddsförordningen, (GDPR) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen, eller annan lag.


Munkedals kommun kan behöva samla in, ta emot eller på annat sätt behandla dina personuppgifter. När personuppgifter kommer in till kommunen så anses de i regel vara allmänna handlingar och kan begäras ut. Det finns också särskilda regler för allmänna handlingar gällande bevarande (sparande) och gallring (slänga bort).


För att kommunen ska kunna bevara eller gallra dina personuppgifter och annan information så måste det finnas stöd för detta i dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut. Munkedals kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 samt annan tillämplig lagstiftning.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

I de flesta fall har du själv lämnat dem till oss för att vi ska kunna hantera ett ärende för dig men ibland kan vi ha fått dina personuppgifter från någon annan än du själv. Vi kan även få in personuppgifter från andra myndigheter eller föreningar som anger sina medlemmars personuppgifter för att ta emot föreningsbidrag. Om du har frågor om varifrån dina personuppgifter har inhämtats så kontakta kommunen via vår officiella e-postadress kommun@munkedal.se.

Vad är en personuppgift?

En personuppgift är all typ av information som kan identifiera en levande person. Det kan vara självklara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som till exempel fastighetsbeteckning, bilens registreringsnummer eller telefonnummer. Även bilder är personuppgifter, om du tydligt kan identifieras på bilderna.

Vad innebär behandling av personuppgifter?

"Behandla" är ett brett begrepp och omfattar i stort sett allt som vi som arbetar i Munkedals kommun gör med dina personuppgifter. Exempelvis samla in, lagra, gallra, sprida, arkivera, kopiera med mera.

Personuppgiftsansvarig

Det är nämnden eller styrelsen i den förvaltning eller det bolag i kommunen som hanterar dina personuppgifter som är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att de har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas lagligt, säkert och i övrigt korrekt. Om du har frågor om behandlingen eller vill ha tillgång till dina personuppgifter kan du kontakta kommunen via e-postadress kommun@munkedal.se.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Munkedals kommun behöver uppgifter om dig för att kunna handlägga ditt ärende på ett korrekt sätt. Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter om vi inte har en väl motiverad anledning till att göra det.

Varför får vi behandla dina personuppgifter?

Som exempel kan sägas att när det är kommunens skyldighet att enligt lag erbjuda möjligheten till vissa tjänster, exempelvis skola och socialtjänst, så har kommunen rätt att behandla  personuppgifter om dig för att uppfylla sina krav enligt lag.


Vid all myndighetsutövning har kommunen rätt att hantera dina personuppgifter. Vissa tjänster kan kommunen erbjuda trots att det inte finns ett särskilt lagkrav. När du väljer att ta del av de tjänsterna så får kommunen behandla dina personuppgifter för att uppfylla ett så kallat allmänt intresse. Exempel på det kan vara att bedriva idrottsanläggningar, bibliotek eller simhall. När du har ett avtal med kommunen så får kommunen hantera dina personuppgifter för att fullgöra avtalet.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

De som tar del av dina personuppgifter är anställda i kommunen som behöver uppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter som kan vara just att hantera ditt ärende. Det kan vara din handläggare, administrativ personal, rektorer eller bibliotekarier, det beror på vilken typ av ärende det gäller. I vissa fall måste vi lämna dina personuppgifter till organisationer utanför kommunen som till exempel Skatteverket. Det kan även förekomma att dina personuppgifter blir utlämnade som allmänna handlingar.

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att behandlas av kommunen till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagregler som gäller för kommunen som till exempel dokumenthanteringsplaner och gallringsbeslut.


Personuppgifter som kommer in till kommunen blir i regel allmänna handlingar. Därför får kommunen inte gallra eller spara uppgifter hur som helst.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss

När vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att göra följande:

  • Begära tillgång till dina personuppgifter
  • Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifter
  • Invända mot behandling av dina personuppgifter
  • Begära dataportabilitet
  • När som helst återkalla eventuellt samtycke.
  • Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten, IMY


Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas vissa av dina rättigheter. På
Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa om dina rättigheter när det handlar om dina personuppgifter.


Mer information om dataskyddsförordningen/GDPR hittar du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats: www.imy.se.

Ytterligare behandling

Om dina personuppgifter ska behandlas för en annan anledning än den ursprungliga, så kommer du att få information om det innan ny behandling påbörjas.

Om du vill vara anonym eller har skyddad identitet

Om du vill utföra en tjänst som kräver inloggning eller identifiering kan du inte vara anonym eller ha skyddad identitet. I och med att du identifierar dig vet systemet att det är du. I de fallen är det bättre att du vänder dig personligen till den som utför tjänsten. Vill du lämna en synpunkt eller kontakta oss anonymt får du inte lämna med några personliga uppgifter då dessa uppgifter registreras och blir en offentlig handling.

Om du använder sociala medier

Om du använder sociala medier, till exempel Facebook, för att komma i kontakt med Munkedals kommun, så överförs informationen samt personuppgifter alltid till tredje part (företaget/organisationen som driver det sociala mediet). För din egen skull rekommenderar vi dig att inte skicka känslig information till oss via sociala medier.


Dataskyddsombud

JP Infonet AB

Telefon: 08-120 990 24

Adress: Box 2237, 103 16 Stockholm

E-post: dso.munkedal@jpinfonet.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Elin Hedlund