Officiell anslagstavla

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla på sin webbplats. Anslagstavlan ska bland annat innehålla information om när kommunfullmäktige har möten, sammanträden, meddelande om att protokoll har justerats och hur beslut kan överklagas.


Anslagstavlan kan även innehålla information om när kommunstyrelsen och övriga nämnder sammanträder samt beslutsunderlag i varje ärende.

 

Tillkännagivanden och kungörelser

Vad betyder tillkännagivanden?

 • Kungörelse

  Ärende:Grannhör - Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, garage/förråd/gym på Vässje 2:4  Avdelning:Plan-, Bygg- och MEX enheten
 • Kungörelse

  Ärende:Grannehör - Bygglov för energilagringscontainer - Foss 1:61  AvdelningPlan-, Bygg- och MEX enheten
 • Kungörelse

  Ärende:Bygglov för nybyggnad av tryckstegringsstation - Möe 1:2  Avdelning:Plan-, Bygg- och MEXenheten
 • Tillkännagivande justerat protokoll

  Välfärdsnämndens myndighetsutskott (extra möte)

  Datum för sammanträde2024-07-04
 • Kungörelse

  Ärende:Bärgad bil  Avdelning:Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Kungörelse

  Ärende:Granskning Översiktsplan 2040, Munkedals kommun  Avdelning:Plan-, bygg och MEX
 • Kungörelse

  Ärende:Underrättelse om antagande av detaljplan - Hällevadsholm Vässje, västra  Avdelning:Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Kungörelse

  Ärende:Granskning om Vattentjänstplan Munkedals kommun  Avdelning:Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Kungörelse

  Ärende:Öppet möte under § 85 - Styrelsemöte nr 5 2023 den 24 november  Avdelning:Samordningsförbundet Väst
 • Kungörelse

  Ärende:Samråd om Vattentjänstplan Munkedals kommun  Avdelning:Samhällsbyggnadsförvaltningen

Överklaga beslut

Om man vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att man skiljer på


 • laglighetsprövning - om det var rätt av kommunen att fatta beslutet, eller
 • förvaltningsbesvär - om du som individ är direkt berörd av ärendet och anser att beslutet är fel

Kommunalbesvär (Laglighetsprövning)

Alla medlemar i kommunen har rätt att överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten. Du är medlem i en kommun där du är folkbokförd, äger fast egenom eller betalar kommunalskatt i.


Förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat rätt beslut enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar alltså inte om beslutet är lämpligt i sig utan bara om det är lagligt. De kan endast upphäva beslutet men inte komma fram till ett annat beslut. Om beslutet upphävs betyder det att det inte längre finns beslut i ärendet.

Hur går man tillväga när man överklagar?

När ett beslut är fattat och protokollet är justerat (godkänt) tillkännages det på kommunens officiella anslagstavla som finns på kommunens webbplats.


Din skrivelse skall vara hos förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs. I skrivelsen skall du ange vilket beslut som överklagas och vilket eller vilka fel som har gjorts. Beslutet som överklagas och andra handlingar som du vill att domstolen ska ta hänsyn till kan bifogas. Du ska ange namn, adress, e-postadress och telefonnummer eller annat sätt som domstolen kan nå dig på.

Överklagan skickas direkt till


Förvaltningsrätten i Göteborg

Box 53197

400 15 Göteborg


eller


forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Förvaltningsbesvär (Beslut som rör dig själv)

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ändras.

 

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du kan överklaga. Det kallas besvärshänvisning och bifogas beslutet. Där ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande, vilket beror på ärendets art.

 

Överklagningstiden är tre veckor räknat från den dag du tagit del av beslutet.

 

Överklagandet ska adresseras till:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

 

men skickas till:

Kommunstyrelsen

455 80 Munkedal