Munkedals kommunvapen

Officiell anslagstavla

Foto på en byggnad i rött tegel och stora fönster. Sammanhängande mellan två huskroppar finns en huskropp helt i glas. Utanför byggnaden finns en lekyta med ett sjöodjur i sten. Mindre träd grönskar.

Varje kommun ska ha en officiell anslagstavla på sin webbplats. Anslagstavlan ska bland annat innehålla information om när kommunfullmäktige har möten, sammanträden, meddelande om att protokoll har justerats och hur beslut kan överklagas.


Anslagstavlan kan även innehålla information om när kommunstyrelsen och övriga nämnder sammanträder samt beslutsunderlag i varje ärende.

Kungörelser speciallagstiftning

Länk till sida med aktuella kungörelser


Tillkännagivanden

Vad betyder tillkännagivanden?

Överklaga beslut

Om man vill klaga på ett kommunalt beslut är det viktigt att man skiljer på

 

  • laglighetsprövning - om det var rätt av kommunen att fatta beslutet, eller
  • förvaltningsbesvär - om du som individ är direkt berörd av ärendet och anser att beslutet är fel

Kommunalbesvär (Laglighetsprövning)

Alla medborgare i kommunen har rätt att överklaga ett kommunalt beslut till förvaltningsrätten. Det betyder att förvaltningsrätten prövar om kommunen har fattat rätt beslut enligt de lagar som gäller. Förvaltningsrätten prövar alltså inte om beslutet är lämpligt i sig utan bara om det är lagligt. De kan endast upphäva beslutet men inte komma fram till ett annat beslut. Om beslutet upphävs betyder det att det inte längre finns beslut i ärendet.

Hur går man tillväga när man överklagar?

När ett beslut är fattat och protokollet är justerat (godkänt) tillkännages det på kommunens officiella anslagstavla som finns på kommunens webbplats.

 

Din skrivelse skall vara hos förvaltningsrätten senast inom tre veckor från den dag då beslutet tillkännagavs. I skrivelsen skall du ange vilket beslut som överklagas och varför du vill överklaga beslutet. Du ska ange namn, adress och telefonnummer eller annat sätt som domstolen kan nå dig på.

Överklagan skickas direkt till

 

Förvaltningsrätten i Göteborg

Box 53197

400 15 Göteborg

 

eller

 

forvaltningsrattenigoteborg@dom.se

Förvaltningsbesvär (Beslut som rör dig själv)

Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom eller henne emot. I överklagandet ska den som överklagar ange vilket beslut som överklagas och på vilket sätt han eller hon vill att beslutet ändras.

 

Kommunen är skyldig att upplysa dig som berörs av beslutet hur du kan överklaga. Det kallas besvärshänvisning och bifogas beslutet. Där ska det framgå hur du överklagar och vart du ska skicka ditt överklagande, vilket beror på ärendets art.

 

Överklagningstiden är tre veckor räknat från den dag du tagit del av beslutet.

 

Överklagandet ska adresseras till:

Förvaltningsrätten i Göteborg
Box 53197
400 15 Göteborg

 

men skickas till:

Kommunstyrelsen

455 80 Munkedal

Fredrick Göthberg