Regler och styrande dokument

Foto på ett fält av vitsippor i en skogsdunge, solen bryter igenom grenarna på träden.

En kommuns verksamheter styrs av flera olika lagar. Lagar beslutas av riksdagen och regeringen utfärdar förordningar. Kommunallag, förvaltningslag, socialtjänstlag, skollag och plan- och bygglagen är några exempel på lagar som en kommun har att rätta sig efter.


En kommun utformar även egna styrdokument för hur de olika verksamheterna ska bedrivas och anpassas efter lokala förhållanden. Styrdokument beslutas av kommunfullmäktige och kommunstyrelsen.

Vision, värdegrund och mål

Värdegrund

All kommunal verksamhet i Munkedals kommun skall utgå ifrån alla människors lika värde.

Vårt uppdrag är att

 • möta alla med respekt och eftertanke
 • stödja människors strävan efter ett gott och tryggt liv
 • göra mesta möjliga nytta för våra brukare
 • arbeta för öppenhet, mångfald och tolerans
 • samarbeta för att nå goda resultat

Det här gör vi genom att

 • se till att god etik råder i alla sorters möten
 • utgå från att alla människor vill och kan ta ansvar för sina liv
 • alltid söka lösningar som stödjer och utvecklar invånare och verksamheter
 • visa respekt för varandras arbete och professionalitet
 • underlätta varandras arbete

Munkedals kommuns inriktningsmål

Kommunen har fyra inriktningsmål för perioden 2020-2023:

 • Alla ska vara anställningsbara
 • Skapa förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
 • Alla ska känna sig trygga i att få det stöd som behövs utifrån behov
 • Munkedal ska bidra till minskad klimatpåverkan

Revision

Regler för styrande dokument

Alkohol och droger

Arbetsmiljö, personal och lön

Lön

Sekretessförbindelse

Arkiv

Dokumenthanteringsplaner

Avfall och renhållning

Avgifter och taxor

Barn och utbildning

Förskola

Gymnasium

Skolskjuts

Vuxenutbildning

Bolag

Dingle industrilokaler AB, Dilab

Munkedals bostäder AB, Munkbo

Munkedal vatten AB

Regional avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, Rambo

Vadholmen 2:81 med flera AB, styrelse

Västvatten AB

Ekonomi, upphandling och inköp

Upphandling och inköp

Handel

Information och kommunikation

IT och telefoni

Kost och måltider

Kultur och fritid

Lokaler

Miljö och energi

Näringsliv och turism

Omsorg och hjälp

Familj, barn och ungdom

Funktionsnedsättning

Resor, transporter och besök

Äldreomsorg

Ordningsföreskrifter

Personuppgifter, GDPR

Planering och byggande

Politik, förtroendevalda

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Barn- och utbildningsnämnden

Jävsnämnden

Krisledningsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden

Miljönämnden - gemensam för Sotenäs, Munkedal och Lysekil

Samhällsbyggnadsnämnden

Välfärdsnämnden

Råd

Övrigt

Service

Social hållbarhet, folkhälsa

Säkerhet och beredskap

Vatten och avlopp

Senast ändrad:

Sidansvarig: Webbredaktion Munkedal