Vad betyder tillkännagivanden?

Tillkännagivande har samma betydelse som kungörelse eller meddelande. Kommunfullmäktiges sammanträden ska tillkännages enligt lag. Detsamma gäller för justerade protokoll.


Att justera betyder att protokollet undertecknas. Senast 14 dagar efter ett sammanträde ska protokollet justeras och senast två dagar efter justering ska protokollet tillkännages på kommunens officiella anslagstavla. Det ska framgå var protokollet finns samt vilken dag det har tillkännagetts.


Vill man överklaga ett beslut ska det göras inom tre veckor från det att det justerade protokollet har tillkännagivits. Information kring hur beslut överklagas (besvärshänvisning), finns på anslagstavlan. När tillkännagivandet inte längre är aktuellt, exempelvis för att överklagandetiden har gått ut, tas det ned.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Fredrick Göthberg