Regler för sekretess

En del kommunala handlingar är hemliga för att skydda enskilda människors personliga förhållanden i ärenden som rör skola, förskola, socialtjänst och inom vissa andra områden. I offentlighets- och sekretesslagen finns regler för vilka uppgifter som är sekretessbelagda (hemliga).


En sekretessmarkering ska innehålla uppgifter om vilken lagparagraf som man hänvisar till, vilken myndighet som utfärdat sekretessen och vilket datum markeringen är gjord. Det är den kommunala myndighet som förvarar handlingen som avgör vilka uppgifter som ska sekretessbeläggas utifrån reglerna i offentlighets- och sekretesslagen.


Om kommunen gör bedömningen att en handling inte får lämnas ut för att den är sekretessbelagd har du alltid rätt att överklaga ett sådant beslut. Beslutet ska vara skriftligt och kommunen ska samtidigt informera dig om hur du överklagar (besvärshänvisning).


Anställda och politiker inom kommunen har tystnadsplikt i sekretessärenden och får inte vidarebefordra uppgifter från dokument som är sekretessbelagda.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig: Webb Redaktion